Školní poradenské pracoviště

Školní poradenské pracoviště (dále jen ŠPP) poskytuje poradenské a konzultační služby žákům, jejich zákonným zástupcům a pedagogům. K hlavním cílům ŠPP patří posílení pozitivních vztahů mezi všemi subjekty školy, rozšíření oblastí primární prevence a zkvalitnění péče o děti se speciálními vzdělávacími potřebami, pomoc při zvládání a řešení výukových, výchovných i vztahových potíží. 

V týmu Školního Poradenského Pracoviště působí školní psycholožka, speciální pedagožka, výchovné poradkyně a školní metodička prevence. Spolupracuje také s jinými zařízeními (např. Pedagogicko-psychologická poradna Prahy 5, Odbor sociální péče Prahy 5, Prev-centrum). 

Program ŠPP zde.

 

Školní psycholožka

Mgr. Radka Černá

Pracovní hodiny školní psycholožky

PONDĚLÍ: 8:00 - 15:00

ÚTERÝ: 8:00 - 15:00

STŘEDA: 8:00 - 15:00

Pracovna školní psycholožky je v prvním patře vedle účtárny. Návštěvy jsou možné ve výše uvedených konzultačních hodinách po předchozí domluvě

na tel. čísle: 251 001 729

nebo na e-mailu: cerna@santoska.cz

Psycholog pomáhá dětem, rodičům a učitelům zvládat problémy v různých oblastech souvisejících se školní docházkou. Na daná témata poskytuje konzultace, hledá vhodné metody nápravy a sama přispívá svou činností k překonávání obtíží (např.poradenské vedení dětí). Psycholog se soustředí především na následující oblasti:

 • vstup dětí do školy a jejich adaptace na požadavky spojené s vyučováním
 • vyhledávání dětí s rizikem poruch čtení a psaní
 • asistence dětem cizinců, etnických menšin a dětí s obtížnější adaptací na školní prostředí
 • krizová intervence
 • náprava specifických poruch učení a s nimi souvisejících psychických zátěží
 • řešení vztahových problémů ve třídě
 • práce s třídním kolektivem s cílem zlepšit dynamiku vztahů a komunikaci třídního učitele a žáků
 • řešení individuálních problémů dětí /vztahových, rodinných, emočních/, problémů spojených s dospíváním, anorexie, zneužívání omamných látek atd.
 • podpora žáků ve znevýhodněné životní situaci (děti z neúplných rodin, děti vážně nemocných rodičů nebo v jiné náročné životní situaci)
 • podpora žáků se zdravotním znevýhodněním
 • spolupráce na preventivních programech (Program drogové prevence, Prevence sociálně patologického chování, Sexuální výchova, Program vedení skupiny osobnostního růstu)
 • skupinová či individuální diagnostika intelektových předpokladů, motorických dovedností, paměťových schopností, pozornosti atd.
 • diagnostika profesní orientace, kariérové poradenství, pomoc při volbě střední školy
 • spolupráce na výjezdech tříd a skupin v rámci KLUBU SANTOŠKA
 • konzultace a metodické vedení učitelů

 

Školní speciální pedagožka

Mgr. Jana Sedláková

Činnost speciálního pedagoga ve škole je samostatná poradenská činnost, která není přímou součástí vzdělávací činnosti školy.

Školní speciální pedagog (dále ŠSP) vykonává činnosti zaměřené na odbornou podporu integrovaných žáků se speciálními vzdělávacími potřebami a všech ostatních žáků, kteří potřebují speciálně pedagogickou podporu a péči založenou na krátkodobých či dlouhodobých podpůrných opatřeních.

Školního speciálního pedagoga  můžete kontaktovat na tel. čísle 251001732 nebo na e-mailu: sedlakova@santoska.cz a domluvit si termín konzultace.

 

Výchovné poradkyně 

 • pro I. stupeň      Mgr. Jana Sedláková
 • pro II. stupeň    Bc. Veronika Fenclová

Výchovný poradce vykonává činnosti poradenské, informační a metodické. Poradenská činnost se zaměřuje na pomoc při rozhodování o další vzdělávací a profesní dráze žáků, vyhledávání žáků, kteří potřebují zvláštní pozornost ve vzdělávání a přípravu návrhů na další péči o tyto žáky, zajišťování podmínek pro integraci žáků se speciálními vzdělávacími potřebami a poskytování služeb kariérového poradenství těmto žákům. V oblasti metodické a informační zprostředkovává nové metody pedagogické diagnostiky a intervence, metodickou pomoc pedagogickým pracovníkům školy v otázkách kariérového rozhodování žáků, integrace, individuálních vzdělávacích plánů apod. Soustřeďuje odborné zprávy a informace o žácích v poradenské péči specializovaných poradenských zařízení. Veškeré informace ochraňuje tak, aby nedošlo k jejich zneužití.

Výchovné poradkyně můžete kontaktovat na emailech sedlakova@santoska.cz a fenclova@santoska.cz

 

Školní metodička prevence

Brigita Kufová

zodpovídá za obsah a průběh primárně preventivních aktivit na škole. Sestavuje a každý rok aktualizuje Minimální preventivní program. Připravovuje aktivity v rámci primární prevence sociálně patologických jevů. 

Školního metodika prevence můžete kontaktovat na tel. čísle 251001730 nebo na e-mailu: kufova@santoska.cz a domluvit si termín konzultace.

 

Psycholožka z Pedagogicko-psychologické poradny pro Prahu 5 

Mgr. Eva Žalmánková

Škola úzce spolupracuje se spádovou Pedagogicko-psychologickou poradnou na Praze 5. Zde jsou, kromě jiného, prováděna především vyšetření specifických poruch učení, chování a testy intelektových schopností. Pouze tato poradna může ze zákona podat návrh na integraci dětí se specifickými vzdělávacími požadavky, na individuální vzdělávací plán, stejně tak jako na odklad školní docházky apod.

I v tomto školním roce bude na naši školu docházet jednou měsíčně Mgr. Eva Žalmánková, kterou můžete kontaktovat na tel. čísle 251611803 nebo na e-mailu: evazalmankova@seznam.cz 

VYŠETŘENÍ PROBÍHAJÍ na adrese:

Kuncova 1580/1

Praha 5 - Stodůlky

155 00