GDPR

Oznámení o jmenování pověřence pro ochranu osobních údajů

Základní škola a mateřská škola Praha 5 – Smíchov, U Santošky 1/1007 (dále jen škola) jako správce osobních údajů zpracovává osobní údaje v souladu s Nařízením Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 ze dne 27. dubna 2016 (dále jen Nařízení), které nabylo účinnosti dne 25. května 2018.

Škola zpracovává osobní údaje výhradně v souladu s právními důvody stanovenými v článku 6 Nařízení, pouze v nezbytném rozsahu a po nezbytnou dobu. Škola je oprávněna zpracovávat osobní údaje jednak pro plnění své povinnosti stanovené právními předpisy, tak pro účely související s plněním svého úkolu ve veřejném zájmu nebo s výkonem své pravomoci jako orgánu veřejné moci. Účel zpracování osobních údajů eviduje škola pro jednotlivé agendy v záznamech o činnostech zpracování podle článku 30 Nařízení.

V relevantních případech je možné se na školu obracet za účelem uplatnění práva na přístup k osobním údajům, jejich opravu nebo výmaz, popřípadě omezení zpracování, vznést námitku proti zpracování, jakož i při uplatnění práva na přenositelnost údajů a dalších práv podle Nařízení. Rovněž se mohou subjekty údajů a jejich zákonní zástupci v případě údajů zpracovávaných na základě souhlasu na školu obracet za účelem odvolání souhlasu podle článku 7 odst. 3 Nařízení. Informace o Vašich právech a problematice oblasti ochrany osobních údajů naleznete v Prohlášení – poučení o zpracovávání osobních údajů zde.

Za účelem splnění uvedených povinností škola jmenovala pověřence pro ochranu osobních údajů a v souladu s Nařízením informuje subjekty údajů o jejich právech, jejichž výkon je upraven vnitřním organizačním předpisem.

 

Identifikační údaje správce

Název: Základní škola a mateřská škola Praha 5 – Smíchov, U Santošky 1/1007

Sídlo: U Santošky 1/1007, Praha 5 - Smíchov

Zastoupena: RNDr. Martina Říhová

IČO: 69781907

DIČ: CZ69781907

Tel: 251 001 721, 777 788 272

ID datové schránky: t26tas8

Elektronická podatelna:-

Webové stránky: www.santoska.cz  

 

Kontaktní údaje na pověřence pro ochranu osobních údajů:

Mgr. Lucie Kolářová

Tel.: 605 204 665, +420 257 000 844

Email: poverenec@praha5.cz

 

Adresa pro osobní jednání:

Úřad městské části Praha 5, Štefánikova13, 15,150 22 Praha 5, kancelář č. 209,

úřední hodiny pro veřejnost: pondělí 13:00 - 16:00, středa 10:00 – 12:00 hodin