O škole

Základní škola a mateřská škola Praha 5 - Smíchov, U Santošky 1/1007  je školou se 120letou historií. Nachází se ve staré zástavbě Smíchova v bezprostřední blízkosti parku Santoška.

Co nabízíme:

 • Erudovaný pedagogický sbor pečující o zdravé klima školy
 • Respekt k individualitě žáka
 • Úzkou spolupráci školy s rodinou 
 • Tripartity – schůzky pro každého žáka individuálně: učitel - zákonný zástupce - žák
 • Výuku anglického jazyka již od první třídy, od třetí třídy s rozšířenou hodinovou dotací
 • Týden s Edisonem - intenzivní angličtina se studenty cizinci, rodilý mluvčí ve vyšších ročnících 
 • Moderně zařízené učebny vybavené interaktivními tabulemi
 • Vlastní víceúčelové hřiště s umělým povrchem a další školní hřiště na Nikolajce
 • Pestrou nabídku kroužků všech druhů
 • Školní parlament
 • Klub mladých diváků 
 • Mnohé kulturní a sportovní akce, školy v přírodě, lyžařský výcvikový kurz
 • Projekty třídní i celoškolní
 • Přípravu dětí na zahájení vzdělávání v základní škole – přípravná třída

 „Ne pro školu, ale pro život se učíme“, to je základní motto naší školy a taky jeden z hlavních cílů našeho vzdělávacího procesu. K nim patří i celkový rozvoj zdravé osobnosti a vytváření kompetencí budoucnosti:

 • škola pomůže každému dítěti stát se tím, k čemu má předpoklady
 • žáci se pohybují ve společenství vztahů naplněných vzájemnou spoluprací a zároveň přiměřeně vysokých nároků
 • klademe důraz na úzké spojení: život – budoucnost; touhu po celoživotním vzdělávání, ochotu učit se, zvládání cizích jazyků, schopnost využívat výpočetní techniku, dovednost zacházet s informacemi, manuální zručnost, ochotu pomoci mimo rámec pracovních povinností, logické myšlení, zájem o práci, adaptabilitu a flexibilitu, schopnost se rozhodnout, řešit problémy, ochotu nést odpovědnost, zvládnutí stresových situací, tedy klademe důraz na vědomosti, dovednosti a postoje dobře uplatnitelné v praxi
 • žák dostává dostatečnou nabídku podnětů pro zdravý sociální, emocionální a morální vývoj, podporujeme širokou škálu sociálních dovedností potřebných pro plnohodnotné soužití s ostatními lidmi, spolupráce je prostředkem sociálního učení, potlačujeme případné sociálně nežádoucí vlivy, žáci jsou vedeni k pospolitosti a solidaritě se slabšími
 • respektujeme individuální tempo zrání, jakékoli pokroky jsou přínosem
 • zaměřujeme se na základní témata:
  • komunikace, asertivita
  • důstojnost lidské osoby, úcta k sobě samému
  • pozitivní přístup k druhým, empatie, pomoc, přátelství, spolupráce
  • tvořivost, iniciativa, rozumný vztah k práci, kariéře, majetku

 

 

Název školy: Základní škola a mateřská škola Praha 5 - Smíchov, U Santošky 1/1007, příspěvková organizace
Adresa: U Santošky 1007/1
Praha 5 – Smíchov
150 00
IČO: 69781907
ID datové schránky t26tas8
Zřizovatel:

Městská část Praha 5

Adresa: nám. 14. října 4/1381
Praha 5
150 22
Ředitelka školy: PhDr. Kamila Čmejrková PhD.
Zástupkyně ředitelky:

Mgr. Alice Hrdinová (I.st.)

Veronika Fenclová (II.st)

Soňa Šulcová (předškolní vzdělávání)

Speciální pedagožka: Mgr. Jana Sedláková
Výchovná poradkyně pro I. stupeň: Mgr. Jana Sedláková
Výchovná poradkyně pro II. stupeň: Veronika Fenclová
Školní metodička prevence: Brigita Kufová
Školní psycholožka: Mgr. Radka Černá
Psycholožka OPPP: Mgr. Eva Žalmánková

Odloučená pracoviště školy:

 • 150 00 Praha 5 – Smíchov, U Santošky 178

Škola sdružuje:

 • Základní škola (kapacita: 640 žáků)
 • Školní družina (kapacita: 250 žáků)
 • Školní jídelna ZŠ (kapacita: 600 jídel)
 • Mateřská škola (kapacita: 76 + 24 dětí)
 • Školní jídelna MŠ (kapacita: 84 jídel)