Školská rada

Existence, složení a působnost Školské rady Základní školy a mateřské školy Praha 5 - Smíchov, U Santošky 1/1007 se řídí paragrafy 167 a 168 zákona č. 561/2004 Sb.(školský zákon) v platném znění.

 

Z náplně činnosti školské rady:

 

  1. schvaluje školní řád, navrhuje jeho změny
  2. vyjadřuje se k návrhům školních vzdělávacích programů a k jejich následnému uskutečňování
  3. schvaluje výroční zprávu o činnosti školy
  4. schvaluje pravidla pro hodnocení výsledků vzdělávání žáků
  5. podílí se na zpracování koncepčních záměrů rozvoje školy
  6. projednává návrh rozpočtu právnické osoby na další rok a navrhuje opatření ke zlepšení hospodaření
  7. projednává inspekční zprávy České školní inspekce
  8. podává podněty a oznámení řediteli školy, zřizovateli, orgánům vykonávajícím státní správu ve školství a dalším orgánům státní správy
  9. podává návrh na vyhlášení konkurzu na ředitele školy

Školská rada Základní školy a mateřské školy Praha 5 - Smíchov, U Santošky 1/1007 má 6 členů, z toho dva zástupce zřizovatele, dva zástupce z řad pedagogických pracovníků školy, dva zástupce z řad rodičů.

Ve své činnosti se školská rada řídí schváleným jednacím řádem a výše citovaným školským zákonem. Rada se schází nejméně jedenkrát za půl roku. O každé schůzi rady je pořízen zápis.

Rodiče i zaměstnanci školy se mohou na školskou radu obracet s jakýmikoliv podněty a připomínkami k činnosti a chodu školy, a to buď osobně na jednotlivé členy rady, nebo e-mailem skolskarada@santoska.cz případně i písemně na adresu:
Školská rada - Základní škola a mateřská škola Praha 5 - Smíchov, U Santošky 1/1007
U Santošky 1/1007
150 00 Praha 5 - Smíchov

 

Složení Školské rady:

 

zástupci MČ Praha 5:  Ing. Jolana Dočekalová, Josef Endal

zástupci pedagogů:     Mgr. Alice Hrdinová, Ladislav Krákora

zástupci rodičů:          Radek Míl (předseda ŠR), Mgr. Jana Sedláková