Zápisy pro školní rok 2024/25

Hledáte tu nejlepší školu pro svého budoucího prvňáčka?

A víte, že ji máte kousek od domu?

ZŠ U Santošky navazuje na to nejlepší ze své 120 let dlouhé historie! Na co se u nás můžete těšit?

 • Erudovaný pedagogický sbor pečující o zdravé klima školy
 • Respekt k individualitě žáka
 • Úzkou spolupráci školy s rodinou 
 • Tripartity – schůzky pro každého žáka individuálně: učitel - zákonný zástupce - žák
 • Výuku anglického jazyka již od první třídy, od třetí třídy s rozšířenou hodinovou dotací
 • Týden s Edisonem - intenzivní angličtina se studenty cizinci, rodilý mluvčí ve vyšších ročnících 
 • Moderně zařízené učebny vybavené interaktivními tabulemi
 • Vlastní víceúčelové hřiště s umělým povrchem a další školní hřiště na Nikolajce
 • Pestrou nabídku kroužků všech druhů
 • Školní parlament, Klub mladého diváka a projekty
 • Mnohé kulturní a sportovní akce, školy v přírodě, lyžařský výcvikový kurz

 

Informace k zápisu do 1. tříd pro školní rok 2024/2025

Termín a čas zápisu: 16. a 17.4. 2024 (14:00 – 17:00)

Místo zápisu: Základní škola a mateřská škola Praha 5 – Smíchov, U Santošky 1/1007, příspěvková organizace

 

 

K zápisu se dostaví děti narozené od 1. 9. 2017 do 31. 8. 2018 a děti s odkladem povinné školní docházky z loňského školního roku. Pokud je věk dítěte k 31. 8. 2024 5 let, může být přijato, je-li přiměřeně duševně i tělesně vyspělé a doloží-li zákonný zástupce dítěte příslušná vyjádření školského poradenského zařízení a dětského lékaře.

Vyplňování a generování žádostí o přijetí, rezervace termínu:

 • Generování elektronické žádosti o přijetí a zároveň rezervace termínu probíhá na adrese: https://zapisdozs-praha5.praha.eu/, systém bude spuštěn 1. dubna 2024.
 • Po vygenerování žádosti získáte jedinečný číselný identifikátor, který zajistí anonymitu dítěte při zveřejnění výsledků zápisu. Kód pečlivě uschovejte.
 • Vyplňování žádosti věnujte náležitou pozornost. Vyplňte správně všechny povinné údaje (v případě více jmen nebo víceslovného příjmení všechna jména apod.).
 • Neúplně či chybně vyplněná žádost, která nebude v termínu stanoveném ředitelkou školy doplněna, je důvodem pro zastavení správního řízení.
Kritéria přijímání k povinné školní docházce
 • dítě s místem trvalého pobytu, v případě cizinců s místem pobytu, v příslušném školském obvodu základní školy
 • dítě s trvalým pobytem na území MČ Praha 5, v případě cizinců s místem pobytu, jehož sourozenec se v základní škole již vzdělává 
 • dítě s místem trvalého pobytu, v případě cizinců s místem pobytu, v dané městské části
 • dítě s trvalým pobytem v jiné MČ Prahy, v případě cizinců s místem pobytu, jehož sourozenec se v základní škole již vzdělává 
 • dítě s místem trvalého pobytu, v případě cizinců s místem pobytu, v jiné městské části hlavního města Prahy
 • dítě s místem trvalého pobytu, v případě cizinců s místem pobytu, mimo hlavní město Praha

V případě, že v jednom z kritérií nebude možné přijmout všechny uchazeče splňující dané kritérium, protože by došlo k překročení kapacity stanovené ředitelem (ředitelkou) školy, bude provedeno losování. K losování dojde mezi všemi uchazeči, které dané kritérium splňují. Losování provede člen školské rady za přítomnosti ředitele školy nebo jím pověřeného pedagogického pracovníka. Losovat se budou registrační čísla, která byla přidělena uchazečům při zápisu do 1. třídy pro příslušný školní rok.

  

Informace k odkladu povinné školní docházky

Není-li dítě tělesně nebo duševně přiměřeně vyspělé, může zákonný zástupce dítěte požádat o odklad povinné školní docházky (v tom případě nevyplňuje žádost o přijetí). Postup je stejný jako u zápisu ke školní docházce. Generování žádosti o odklad: https://zapisdozs-praha5.praha.eu/. Žádost musí být doložena doporučujícím posouzením příslušného školského poradenského zařízení a odborného lékaře či klinického psychologa.

Prosíme rodiče, uvažující o odkladu školní docházky, aby se včas připravili na návštěvu odborníků a požadované posudky ŠPP a lékaře  donesli již k zápisu.

Obvodní pedagogicko-psychologická poradna pro naši školu

adresa: Kuncova 1580/1, 150 00 Praha 5

telefon: 251611803, 251613572

paní psycholožka pro naši školu: Mgr. Eva Žalmánková

Spojení do poradny: Metro B - stanice Stodůlky - po výstupu z metra rovně, za panelovým domem po levé straně odbočit vlevo, dál po pěší cestě až k přechodu pro chodce a dále přímo směr ZŠ Kuncova (velká bílá budova). Přístup do poradny je brankou po levé straně u parkoviště.. Od branky projděte k volejbalovému hřišti, kde je označený vchod zvonkem.

Žádost o přijetí a odklad lze odevzdat:

 • osobně u zápisu 16. a 17. 4. 2024 – tento způsob preferujeme, rádi vás poznáme, doporučujeme využít rezervační systém
 • prostřednictvím datové schránky: t26tas8
 • emailem s uznávaným elektronickým podpisem (nelze jen poslat prostý e-mail!): santoska@santoska.cz
 • doporučeně poštou: Základní škola a mateřská škola Praha 5 – Smíchov, U Santošky 1/1007, příspěvková organizace, U Santošky 1007/1, 150 00 Praha 5
 • osobním předáním v sekretariátu školy

K zápisu si prosím připravte:

 • vyplněnou a podepsanou žádost o přijetí
 • rodný list dítěte
 • doklad totožnosti zákonného zástupce s uvedeným trvalým pobytem
 • doklad o trvalém pobytu dítěte, pokud se liší od údaje v dokladu totožnosti ZZ

 

Rozhodnutí o přijetí/nepřijetí

 • Ředitelka školy rozhodne o přijetí/nepřijetí Vašeho dítěte v zákonné lhůtě 30 dnů a zveřejní rozhodnutí na webových stránkách školy santoska.cz.
 • Seznam přijatých žáků bude zveřejněn anonymizovaně na základě vygenerovaných rezervačních čísel.
 • V případě přijetí na jinou základní školu žádáme rodiče o včasné stažení žádosti, kterou podali v naší škole.
 • Rozhodnutí o nepřijetí dítěte k základnímu vzdělávání bude předáno nebo zasláno na uvedenou adresu v žádosti o přijetí k základnímu vzdělávání do vlastních rukou zákonného zástupce. Proti rozhodnutí lze podat odvolání do 15 dnů ode dne jeho doručení. Odvolání se podává prostřednictvím ředitele základní školy a rozhoduje o něm Magistrát hl. m. Prahy.

 

Nahlédnout do spisu je možné v úterý 9. 5. 2024 mezi 8:00 a 11:30 hodin, 13:30 a 16:00 hodin.

Pro radu nebo pomoc se obraťte na paní zástupkyni Mgr. Alici Hrdinovou, hrdinova@santoska.cz, tel.: 777 788 270

Schůzka s rodiči budoucích prvňáčků a dětí přípravné třídy – středa 19. 6. 2024 v 17.00 hod. 

 

 

TĚŠÍME SE NA VÁS!