Přijímací řízení na SŠ

Přijímací řízení na SŠ ve školním roce 2020/21

 

PODMÍNKY PŘIJÍMÁNÍ ŽÁKŮ SE BUDOU PRAVDĚPODOBNĚ MĚNIT, SLEDUJTE STRÁNKY MŠMT A STŘEDNÍCH ŠKOL!

 

Přihlašování ke vzdělávání

Uchazeč (nebo zákonný zástupce nezletilého uchazeče) podává přihlášku do denní formy vzdělávání na střední škole řediteli střední školy do 1. března 2021. V případě, že uchazeč podává přihlášku do oborů vzdělání s talentovou zkouškou, je termín odevzdání přihlášky do 30. listopadu 2020

Přihláška se podává na předepsaném tiskopisu. Vy si vyberete střední školy a obory (každý obor má svůj kód), na které se bude Váš syn/Vaše dcera hlásit, přesné kódy a názvy oborů nahlásíte třídnímu učiteli/třídní učitelce a ten/ta Vám přihlášky vytiskne přímo z Bakalářů, pak si všechny údaje zkontrolujete, přihlášku podepíše žák i zákonný zástupce a odevzdáte přihlášky na vybraných středních školách.


Pro první kolo přijímacího řízení do denní formy vzdělávání lze podat dvě přihlášky.

 • Pokud uchazeč podává dvě přihlášky, uvede na každé z nich také údaj o škole a oboru vzdělání, kam podává druhou přihlášku. Součástí přihlášky nezletilého uchazeče je jeho souhlasné vyjádření. Podáním přihlášky do oboru vzdělání s talentovou zkouškou není dotčeno právo uchazeče podat přihlášku(y) ke vzdělávání v oboru vzdělání bez talentové zkoušky.
 • Uchazeč může podat nejvýše dvě přihlášky pro obor vzdělání s talentovou zkouškou a nejvýše dvě přihlášky pro ostatní obory vzdělání; pořadí obou uvedených škol v příslušném tiskopise je vždy shodné a nevyjadřuje preferenci té které školy.

 

Přijímací zkouška a následné kroky přijímacího řízení - stručný přehled

Jednotná přijímací zkouška ke vzdělávání ve střední škole pro školní rok 2021/2022, jež se koná formou písemného testu ze vzdělávacího oboru Český jazyk a literatura a písemného testu ze vzdělávacího oboru Matematika a její aplikace ve dvou termínech:

řádné termíny:

čtyřleté obory vzdělávání:

 • 1. termín - 3. května 2021
 • 2. termín - 4. května 2021

obory víceletých gymnázií:

 • 1. termín - 5. května 2021
 • 2. termín - 6. května 2021

 

náhradní termíny:

pro všechny uvedené obory vzdělávání:

 • 1. termín - 2. června 2021
 • 2. termín - 3. června 2021

 

Jednotná přijímací zkouška se nekoná při přijímacím řízení do oborů:

 • vzdělání se závěrečnou zkouškou
 • vzdělání s výučním listem
 • zkráceného studia
 • vzdělání středních škol skupiny 82 Umění a užité umění

Možnost konání školní přijímací zkoušky tím není dotčena, kromě oborů vzdělání v konzervatoři.

Do oborů středního vzdělání s talentovou zkouškou se talentová zkouška koná v pracovních dnech od 2. ledna do 15. ledna 2021.

Do oborů vzdělání v konzervatoři se talentová zkouška koná v pracovních dnech od 15. ledna do 31. ledna 2021.

V případě oboru vzdělání Gymnázium se sportovní přípravou se talentová zkouška koná v pracovních dnech od 2. ledna do 15. února 2021, tento obor však koná i jednotnou přijímací zkoušku v termínech uvedených výše.

 

Vyhodnocení a zveřejnění výsledků

U oboru středního vzdělání s talentovou zkouškou zašle ředitel školy sdělení o výsledku talentové zkoušky uchazeči, resp. jeho zákonnému zástupci do 20. ledna, v případě oboru vzdělání Gymnázium se sportovní přípravou do 20. února, nekoná-li uchazeč zkoušku v náhradním termínu. Pokud uchazeč vykoná talentovou zkoušku úspěšně, pokračuje v přijímacím řízení.

V termínu od 5. do 15. února zveřejní ředitel školy seznam přijatých uchazečů do oborů vzdělání skupiny 82 Umění a užité umění (obory středního vzdělání i konzervatoří) a vydá rozhodnutí o nepřijetí; u oboru vzdělání Gymnázium se sportovní přípravou se postupuje dle bodů níže.

U oborů vzdělání se stanovenou jednotnou zkouškou:
a) Centrum zpřístupní výsledky jednotné zkoušky středním školám nejpozději 28. dubna;
b) ředitel školy do 2 pracovních dnů po zpřístupnění hodnocení Centrem zveřejní celkové hodnocení uchazečů v 1. kole

Uchazeč svůj úmysl stát se žákem příslušného oboru vzdělání v dané střední škole potvrdí odevzdáním zápisového lístku řediteli střední školy, který rozhodl o jeho přijetí ke vzdělávání, a to nejpozději do 10 pracovních dnů ode dne oznámení rozhodnutí.

Odvolání proti rozhodnutí ředitele o výsledku přijímacího řízení lze podat ve lhůtě 3 pracovních dnů ode dne doručení rozhodnutí o nepřijetí.

MŠMT upozorňuje, že novelou školského zákona (§ 184a, odst. 4) byla stanovena zvláštní pravidla při omezení osobní přítomnosti dětí, žáků a studentů ve školách. Pro řešení důsledků situace, kdy není možná osobní přítomnost dětí, žáků nebo studentů ve škole z důvodu krizového opatření vyhlášeného podle krizového zákona, nebo z důvodu nařízení mimořádného opatření podle zvláštního zákona, anebo z důvodu nařízení karantény podle zákona o ochraně veřejného zdraví, může ministerstvo s účinností od 1. 10. 2020 určit opatřením obecné povahy mj. odlišné termíny nebo lhůty od termínů nebo lhůt stanovených školským zákonem nebo prováděcími právními předpisy, anebo stanovené na jejich základě, pokud jejich naplnění není možné nebo by způsobilo nezanedbatelné obtíže a odlišný způsob nebo podmínky přijímání ke vzdělávání, pokud by postup podle školského zákona nebyl možný nebo by způsobil nezanedbatelné obtíže.

 

Sdělení o termínech zde.

Kompletní informace pro přijímaní na SŠ a konzervatoře ve školním roce 2020/21 zde.

Všechny potřebné informace najdete na webových stránkách MŠMT zde.

Přihláška ke vzdělávání na SŠ k dennímu studiu zde.

Přihláška ke vzdělávání na SŠ do oborů s talentovou zkouškou zde.

Informační systém obsahující vzdělávací nabídku středních škol, VŠ a VOŠ a související informace důležité pro volbu vzdělávací a profesní dráhy zde.

Informace k jednotné přijímací zkoušce zde.