Přijímací řízení na SŠ

Přijímací řízení ve školním roce 2018/2019 – základní informace

POZN.: Informace pro školní rok 2019/20 budou aktualizovány po zveřejnění na stránkách MŠMT.

V 1. kole přijímacího řízení lze podat 2 přihlášky - do 1. března 2019. Uchazeč vyplní přihlášky a nechá si na nich v ZŠ ověřit klasifikaci /razítko a podpis/, nebo ji vyplní sám a přiloží úředně ověřené kopie vysvědčení z požadovaných ročníků.

Na obou přihláškách se uvádí obě zvolené školy ve stejném pořadí. Přihláška musí být podepsána nezletilým uchazečem a zákonným zástupcem. V případě doručení přihlášky přímo na SŠ se doporučuje převzít si potvrzení o podání přihlášky a při jejím zaslání poštou – doporučeně - uschovat si podací lístek jako doklad o včasném podání přihlášky.

Přijímací zkouška se skládá z jednotné zkoušky  a případně ze školní přijímací zkoušky, pokud o jejím konání ředitel školy rozhodne – toto je oznámeno v kritériích přijímacího řízení jednotlivých škol včetně termínů konání této školní přijímací zkoušky.

Jednotná zkouška se koná formou testů z Českého jazyka a matematiky. Uchazeč koná jednotnou zkoušku dvakrát - celostátně stanovené termíny na jednotnou zkoušku se v přihlášce neuvádí. Termín konání jednotné zkoušky vyplývá z pořadí škol. Na škole uvedené na přihlášce v 1. pořadí uchazeč koná jednotnou zkoušku v prvním termínu, na škole uvedené v 2. pořadí koná zkoušku ve druhém termínu.

Pokud se na škole koná školní přijímací zkouška, uvede uchazeč na přihlášce u jím vybrané školy i den, kdy se jí chce účastnit.

Zákonem je středním školám stanovena povinnost zveřejnit na veřejně přístupném místě ve škole a způsobem umožňujícím dálkový přístup seznam přijatých uchazečůpod jejich registračními čísly. Rozhodnutí o přijetí škola nezasílá. Nepřijatým uchazečům je rozhodnutí o nepřijetí zasláno.

Zveřejněním seznamu přijatých uchazečů jsou rozhodnutí oznámena a uchazeč musí svůj zájem o vzdělání v dané škole potvrdit podáním zápisového lístku. Zápisový lístek lze uplatnit pouze jednou, v případě přijetí na obě školy je třeba zvážit, ve které škole zápisový lístek uplatní. Výjimečně lze vzít zápisový lístek zpět a uplatnit na druhé škole v případě, že žák podal na tuto školu odvolání proti nepřijetí a následně byl na tuto školu přijat. Zápisový lístek je nutné uplatnit do 10 pracovních dnů ode dne zveřejnění seznamu přijatých uchazečů, které se počítají ode dne následujícího po dni oznámení rozhodnutí zveřejněním seznamu přijatých uchazečů.

Důležité termíny

Školní rok 2018/2019 U oborů vzdělávání s talentovou zkouškou U oborů vzdělávání bez talentové zkoušky
Zákonný zástupce nezletilého uchazeče nebo zletilý uchazeč podává přihlášku řediteli SŠ do 30. 11. 2018 do 1. 3. 2019
Zápisový lístek obdrží uchazeč (žák ZŠ) ve své ZŠ do 30. 11. 2018 do 15. 3. 2019
Ředitel SŠ zveřejní rozhodnutí o termínech konání přijímací zkoušky, kritéria přijímacího řízení a předpokládaný počet přijímaných uchazečů nejpozději  do 31. 10. 2018 do 31. 1. 2019
 Termíny konání talentové zkoušky ve SŠ

 Obory vzdělávání skupiny 82 Umění a užité umění:

od 2. 1. do 15. 1. 2019

Obor vzdělávání Gymnázium se sportovní přípravou

od 2. 1. do 15. 2. 2019

 Obory středního vzdělávání s maturitní zkouškou:

od 12. 4. do 28. 4. 2019

Obory středního vzdělávání s výučním listem:

od 22. 4. do 30. 4. 2019

 Termíny konání talentové zkoušky v konzervatoři  od 15. 1. do 31. 1. 2019 
 Termíny konání jednotné zkoušky pro čtyřleté obory:

1. termín - pátek 12. 4. 2019

2. termín - pondělí 15. 4. 2019

 
 Termíny konání jednotné zkoušky pro obory šestiletých a osmiletých gymnázií:

1. termín - úterý 16. 4. 2019

2. termín - středa 17. 4. 2019

 
 Termíny konání jednotné zkoušky pro všechny obory v náhradním termínu:

1. termín - pondělí 13. 5. 2019

2. termín - úterý 14. 5. 2019

 
 Zveřejnění výsledků přijímací zkoušky:

 Obory středního vzdělávání skupiny 82 Umění a užité umění:

do 20. 1. 2019 sdělení o výsledku talentové zkoušky

od 5. do 15. 2. 2019 zveřejnění celkových výsledků přijímacího řízení

Gymnázia se sportovní přípravou:

do 20. 2. 2019 sdělení o výsledku talentové zkoušky

do 30. 4. 2019 zveřejnění celkových výsledků ředitelem školy

 Obory středního vzdělávání s maturitní zkouškou:

do 28. 4. 2019 poskytnutí výsledků jednotné zkoušky školám od CZVV

do 30. 4. 2019 zveřejnění celkových výsledků ředitelem školy

Obory středního vzdělávání s výučním listem:

od 22. do 30. 4. 2019

Informace pro přijímání na střední školy a konzervatoře ve školním roce 2018/2019 ke stažení zde.

Odkaz na stránky MŠMT zde.

Informační systém obsahující vzdělávací nabídku středních škol, VŠ a VOŠ a související informace důležité pro volbu vzdělávací a profesní dráhy zde.