Přijímací řízení na SŠ ve školním roce 2024/25

Informace budou aktualizovány v průběhu září 2024, ihned po jejich zveřejnění na stránkách MŠMT.

 

Přijímací řízení na SŠ ve školním roce 2023/24

Termíny:

Podání přihlášek:

 • pro přijímací zkoušky s talentovou zkouškou do 30. 11. 2023
 • na obory bez talentové zkoušky do 21. 2. 2024 (podání přihlášek je možné od 1. 2. 2024)

 

Jednotné přijímací zkoušky na obory středního vzdělávání s maturitní zkouškou z českého jazyka a matematiky:

 • na čtyřleté obory pátek 12. 4. 2024 a pondělí 15. 4. 2024
 • na šestiletá a osmiletá gymnázia úterý 16. 4. 2024 a středa 17. 4. 2024
 • náhradní termíny pro všechny obory pondělí 29. 4. 2024 a úterý 30. 4. 2024

 

Výsledky přijímacích zkoušek

 • oznámení o přijetí a nepřijetí na střední školy proběhne ve středu 15. května 2024

 

Druhé kolo přijímacího řízení

 • v pondělí 20. května - zveřejnění kompletního seznamu škol vypisujících 2. kolo přijímacího řízení včetně volné kapacity na stránkách dipsy.cz
 • do pátku 24. května - možnost podávání přihlášek na SŠ pro 2. kolo přijímacího řízení
 • v pátek 21. června budou oznámeny výsledky o přijetí či nepřijetí na SŠ ve 2. kole

 Shrnující plakát zde.

 

Třetí kolo přijímacího řízení

 • podání přihlášek od 28. 6. - bližší informace na webových stránkách středních škol
 • seznam škol vypisujících třetí kolo najdeš na dipsy.cz
 • přihlášky se podávají papírovou formou přímo na SŠ, jejich počet není omezen

Shrnující leták zde.

Sedmero zde.

 

Podání přihlášek

Nejdůležitější informace jsou průběžně aktualizovány zde: https://www.prihlaskynastredni.cz/

Nejdůležitější termín je 1. - 21. 2. 2024, kdy bude možné přihlášku podat elektronicky případně i jinak. Ukázka systému by měla být spuštěna v lednu 2024, měly by být včas k dispozici video tutoriály.

Co byste měli nyní udělat? Vybrat se svými dětmi 3 obory, určit jejich priority a v ideálním případě si zajistit bankovní (či jinou státem uznanou) elektronickou identitu.

Algoritmus výběru školy podle priority zde.

 

Pro podání přihlášky budou v letošním školním roce 3 varianty. Podle mého názoru je ideální ta první, plně elektronická, neboť Vám usnadní jak podání přihlášky, tak následnou komunikaci se střední školou, ale je k ní nutné mít elektronickou identitu.

1. varianta - elektronická 

Na webové stránce www.dipsy.cz se přihlásíte pomocí Vaší elektronické identity, vyberete si dítě, pro které budete přihlášku vyplňovat, zadáte z výběru 3 vybrané obory - v pořadí podle priorit. Přidáte přílohy (informace níže) a potvrdíte odeslání přihlášky. Pak s Vámi ředitel SŠ bude komunikovat přes tento systém.

Videotutoriál zde.

 

2. varianta - hybridní

Na webové stránce www.dipsy.cz se přihlásíte pod svým jménem (pokud nemáte elektronickou identitu), vyplníte informace o sobě i Vašem dítěti, zadáte z výběru 3 vybrané obory - v pořadí podle priorit, přidáte přílohy. Vytisknete shrnutí (výpis), ten podepíšete a donesete na všechny 3 střední školy, případně pošlete poštou. Ředitel SŠ si z výpisu opíše kód, zadá ho do dipsy.cz a zkontroluje údaje. Problémem je, že následně s Vámi bude ředitel SŠ komunikovat výhradně poštou, nikoliv přes systém dipsy.cz.

Videotutoriál zde.

 

3. varianta - papírová

Ručně vyplníte přihlášku na formulář, který bude zveřejněn na stránkách MŠMT v průběhu ledna. Přidáte k přihlášce přílohy a donesete jí osobně na SŠ případně pošlete poštou. Ředitel SŠ si pak bude muset z přihlášky přepsat všechny informace do systému dipsy.cz Problémem je, že následně s Vámi bude ředitel SŠ komunikovat výhradně poštou. Na všech třech přihláškách musí být vybrané obory ve stejném pořadí, přihlášky jsou tedy identické.

 

Přílohy:

Na některé obory je potřeba přiložit k přihlášce potvrzení od lékaře či potvrzený výpis vysvědčení z 8. a 9. třídy, to si zjistěte na webových stránkách vybraných škol.

Ukázkové formuláře jsou k dispozici zde.

Zdravotní potvrzení nebude mít speciální formulář, můžete použít potvrzení, které Vám vystaví pediatr Vašeho dítěte. Ale musí na něm být jasně uvedeno jméno a příjmení dítěte, datum narození (rodné číslo) a pro studium jakého oboru je potvrzení vystaveno. Pak je potřeba potvrzení naskenovat a přiložit k přihlášce do dipsy.cz. Případně stačí papírově při 3. variantě podání přihlášky.

Ukázkový formulář zde.

Potvrzený výpis vysvědčení

Tento formulář Vám vytiskneme a potvrdíme přímo ve škole (pro víceletá gymnázia), deváťáci jej dostali již 31. 1. odpoledne elektronicky podepsaný ve zprávě Komens v Bakalářích. Pokud byste potřebovali formulář papírově, můžete si jej vytisknout. Pro víceletá gymnázia: papírový originál si uschovejte, mohlo by se stát, že si ho ředitel SŠ vyžádá, ale pouze v případě, že by zpochybnil jeho elektronickou podobu.

Pokud budete podávat přihlášky na víceletá gymnázia, napište mi na email fenclova@santoska.cz, já Vám formulář připravím a předám ho dětem nebo třídním učitelům.

 

Poznámka:

Pokud jste již podali přihlášky na SŠ s talentovou přijímací zkouškou, budete muset přihlášku v únorovém termínu také podat (nejlépe elektronicky) a můžete do ní vyplnit maximálně 5 oborů (včetně již odevzdaných) ve správném pořadí podle Vašich priorit.

 

Přijímací řízení pro cizince podle § 1 odst. 1 zákona o opatřeních v oblasti školství v souvislosti s ozbrojeným konfliktem na území Ukrajiny vyvolaným invazí vojsk Ruské federace

 • přijímací řízení ke vzdělávání ve středních a vyšších odborných školách pro školní rok 2024/2025 promíjí na žádost přijímací zkoušku z českého jazyka, pokud je součástí přijímací zkoušky. Znalost českého jazyka, která je nezbytná pro vzdělávání v daném oboru vzdělání, škola u této osoby ověří rozhovorem.
 • Cizinec má na základě žádosti připojené k přihlášce ke vzdělávání ve střední škole právo konat písemný test jednotné přijímací zkoušky ze vzdělávacího oboru Matematika a její aplikace v ukrajinském jazyce.
 • Škola může písemný test školní přijímací zkoušky cizinci na základě žádosti připojené k přihlášce ke vzdělávání ve střední škole zadat v ukrajinském jazyce. Sdělení o tom, zda škola umožní toto zadání v ukrajinském jazyce, ředitel školy zveřejní spolu se skutečnostmi podle § 60 odst. 2 a 3 školského zákona.
 • Pokud škola písemný test jednotné nebo školní přijímací zkoušky zadá v českém jazyce, navyšuje se cizinci časový limit pro vypracování testu o 25 % a má právo použít překladový slovník.
 • Společně s žádostí podle odstavce 1, 2 nebo 3 uchazeč doloží, že je cizincem podle § 1 odst. 1 zákona o opatřeních v oblasti školství v souvislosti s ozbrojeným konfliktem na území Ukrajiny vyvolaným invazí vojsk Ruské federace.

Celé znění dopisu z MŠMT je k dispozici zde.

Formulář, který se přikládá k přihlášce zde.

 

Hlavní změny:

Vzhledem k tomu, že konečná podoba právních předpisů bude dána až vyhlášením ve Sbírce zákonů, má následující text informativní charakter a informuje o změnách tak, jak jsou navrženy.

Úpravy přijímacího řízení směřují ke zjednodušení a digitalizaci procesů. Významnou výhodou bude skutečnost, že v okamžiku vydání rozhodnutí o přijetí bude eliminována doba nejistoty, která souvisela s možností podání zápisových lístků v desetidenní lhůtě. Zápisové lístky už nebudou uplatněny.

Součástí legislativních úprav je navýšení počtu přihlášek ze dvou na tři (popř. až pět v případě podávání přihlášek do oborů vzdělání s talentovou zkouškou) a jejich prioritizace, resp. stanovení pevného pořadí na přihlášce dle volby uchazeče.

Podat přihlášky bude možné plně elektronickou formou s ověřením zákonného zástupce (nebo zletilého uchazeče) prostřednictvím Identity občana. Elektronická forma přináší zjednodušení administrativních procesů všech účastněných stran. Dále bude umožněno podat přihlášky listině s podporou elektronického systému nebo jen v listinné podobě na tiskopisu (tiskne je ZŠ).

Díky digitalizaci procesu přijímání bude tímto způsobem každý uchazeč přijat pouze do jedné školy, a to do té, ve které uspěl a byla u něho více preferovaná, a zároveň s tím odpadne odevzdávání zápisových lístků do škol, kam byl uchazeč přijat.

Systém bude bezprostředně po vyhodnocení výsledků přijímacích zkoušek (JPZ a školní části) na základě prioritizace přiřazovat uchazeče ke konkrétním oborům vzdělání do konkrétních škol.

V případě, že uchazeč nebude chtít nastoupit do určené školy, bude mít možnost v dané škole podat „vzdání se" svého místa a zúčastnit se následujících kol přijímacího řízení.

Možnost podat v 1. a ve 2. kole přihlášky až do 3 oborů vzdělání (až 5 v případě podání 2 přihlášek do oborů vzdělání s talentovou zkouškou), to se bude týkat oborů vzdělání s maturitní zkouškou i nematuritních oborů.

Třetí a další kola již jednotně stanovena nejsou, jsou v kompetenci ředitelů středních škol.

Nově budou mít možnost konat oba pokusy testů JPZ i uchazeči, kteří se hlásí pouze na jeden obor s maturitní zkouškou.

 

Obory vzdělávání s talentovou zkouškou 

Podání papírových přihlášek do 30. 11. 2023 na platném formuláři (tiskne ZŠ).

Uchazeči se dozví výsledek talentové zkoušky v termínech stávající legislativy. Změnou je to, že v únoru uchazeči nebudou mít rozhodnutí o přijetí, ale pouze výsledek talentové zkoušky a školy zveřejní pořadí uchazečů. Další změnou je, že se i na tyto uchazeče vztáhne princip prioritizace. 

Uchazeči, kteří podali přihlášku do oborů vzdělání s talentovou zkouškou do 30. listopadu 2023 budou moci podat přihlášku do oborů vzdělání bez talentové zkoušky. Do této přihlášky zařadí i původně přihlášené obory vzdělání s talentovou zkouškou. Pro podání přihlášky do oborů vzdělání bez talentové zkoušky platí termín 21. února 2024. Tito uchazeči seřadí těchto až pět oborů podle své priority. Uchazeč může seřazení oborů změnit až do 15. března 2024.

Rozhodnutím o přijetí, či nepřijetí bude až seznam vydaný v květnu.

 

Pokud byste měli jakékoliv dotazy, můžete mě kontaktovat na emailu fenclova@santoska.cz

Celé znění dopisu z MŠMT je k dispozici zde.