Němčina 8. A, B

Publikováno: 5. 11. 2020 Autor(ka): Eva Erbenová

 

 V souboru máte práci až do konce května. Mé časové rozvržení je jen návrh. Buďte zdraví a veselí. EE 

 POZOR! Doporučuji vřele zájemcům skvělou on line možnost: vyuka.lingea.cz   poslech-překlad-řešení . Odpovídá to našim tématům i naší gramatice

20. 4.

při 2. online výuce jsme dokončili v pracovním sešitě kontrolu 10. lekce, uvědomili jsme si gramatiku procvičovanou v této lekci, pro nás to bylo opakování již dříve probraného (množné číslo, rozkaz, předložky dílem-dílem)

HA na příští týden (27.4.)

1) Viz tabulka Bakaláři Co se učíme
2) AH, LB 10. lekce,-je zkontrolováno při videovýuce, část 11. lekce - slovíčka TĚLO, AH 13, 14
3) Opakování: Množná čísla (podle slovíček 1. dílu), Rozkaz (podle slovíček 1. dílu), Předložky dílem-dílem

Übung 

Übung

--------------------------------------------------------------------------------------------

27. 4. 

Tato videovýuka se zabývá tématem Lidské tělo s využitím gramatiky týkající se zájmen osobních ve 3. pádě.                                                                              Nejprve vezmeme do ruky učebnici stranu 12-13/cvičení 1-4                                                                                                                                                        Nakonec si procvičíme fráze vyjadřující bolest 

HA na další pondělí (4. 5.)

1) Viz Bakaláři Co se učíme - Lidské tělo
2) Zájmeno osobní v pádu - viz tabulka LB str. 64 + Bakaláři Co se učíme (17.-30.4.) + Fráze: Mein(e)......... tut/tun mir weh. , atd.
3) V Bakalářích přiložená cvičení a poslech

Mein(e)

Arm

Hand

Bein

tut

 

 

 

weh.

Dein(e)

Sein(e)

Ihr(e)

 

 

Sein(e)

 

 

Unsere

Arme

Hände

Beine

tun

Euere

Ihre

Übung 1, Übung 2, Übung 3

Pro zajímavost   Pro zajímavost 2

Poslech

 --------------------------------------------------------------------------------------

 4. 5. 

Hodina:

1. procvičování slovní zásoby k tématu Körper ve větách a minidialozích, např.: A: Hast du Halsschmerzen?   B: Ja, mein Hals tut (mir) weh.     B: Habt ihr Beineschmerzen?   B: Ja, unsere Beine tun (uns) weh.

2. Dříve zadaná tabulka Bakaláři - Co se učíme, termín: do 30.4.- zájmeno osobní v pádu

3. LB 12/1,2 s poslechem

HA na 11. 5. 

1) Minidialogy podle videohodiny, slovíčka tělo, zájmeno v pádu-viz základní tabulka v Bakalářích
2) AH 15/7,8
3) 11. lekce Poslech

--------------------------------------------------------------------------------------

11.5.

Hodina:

1. Viz základní tabulka 17.-30.4. - velice rychle, neb bylo již minule, stejně jako minidialogy LB 12/3

2. Kontrola AH znovu od str.13 a dále, cv.13/1b ve frázích Meine Hand tut weh.-Meine Hände tun weh.---Ich habe Handschmerzen.-Ich habe Händeschmerzen. AH má být hotov do konce str. 15 (s ústním rozborem každého cvičení!), příště budeme dokončovat.

3. Připomenutí: předložek, množného čísla, rozkazu, wo/wohin, způsobových sloves

HA na 19. 5. 

1) Tělo ve frázích, připomenutí: předložek, množného čísla, rozkazu, wo/wohin, způsobových sloves, zájmen přivlastňovacích, zájmen osobních v pádu
2) Cvičení - viz zde
3) Všestranný rozbor každého vypracovaného cvičení v AH

Übung 1Übung 2, Übung 3

 ---------------------------------------------------------------------------

19.5:

Hodina:

- Fráze: Was ist los? Wie blöd! ...tut weh
- Práce s textem: 1. nejprve splníme zadání
2. pak rozebereme všestranně každou větu (např. u podstat. jmen tvoříme množná čísla, u sloves rozkazy, časujeme nepravidelná,
uvědomujeme si způsobová, zájmena osobní v pádu, přivlastňovací překladově ...
- zopakovali jsme si opět minulý čas (tvoření a použití- perfekta v řeči, préterita při vyprávění + v dialozích se používá préteritum od HABEN, SEIN, ZPŮSOBOVÝCH,) připravili jsme AH str 16, 17

HA na 25.5.

1) Opakovat zájmeno přivlastňovací
2) AH 16, 17
3) Cvičení:   In    Sein(e)/ihr(e)-Körperteile

------------------------------------------------------------------------------------------

Hodina:

Kontrolovali jsme AH 16-17, prováděli rozbory vět - opakování gramatiky ( protiklady, způsobová slovesa v přítomném čase a préteritu, fráze -was ist los, gute Besserung, echt-wirklich Pech, keine Lust, wie geht es, ich fahre zum Taining...., školní předměty, deshalb)

HA: LB 14/6 - splnit zadání + všestranný rozbor

-------------------------------------------------------------------------------------------

1.6. Hodina ve škole

-------------------------------------------------------------------------------------------

8.6.

Hodina:

LB 13/4, 5

HA na 15. 6. 

1) LB - poslech str 13
2) LB str.14 

-------------------------------------------------------------------------------------------

 

Přiložené soubory ke stažení