Český jazyk

Publikováno: 20. 3. 2020 Autor(ka): Jana Týcová

Pondělí 15. 6.

Posílám ke kontrole řešení pracovního listu na rozbor souvětí.

Procvičujte to, co vám ještě dělá potíže. Projděte si zadané úkoly a dodělávejte práci, kterou jste nestihli. Využívejte stránek, na něž jsem často odkazovala: 

Umíme česky

Tabule pro kebule

Diktáty český jazyk

Učírna

Pátek 12. 6.

Literatura

Jan Neruda nebyl jediným tvůrcem poezie své generace. V 2. polovině 19. století u nás vycházely sbírky básní celé řady autorů. Kromě oblíbené milostné poezie psali často vlastenecké básně, přesně v duchu myšlenek národního obrození. K nejtalentovanějším autorům této doby patřili Svatopluk Čech, Josef Václav Sládek a Jaroslav Vrchlický. 
Všechny tři básníky si prohlédněte v této prezentaci. Do sešitu opište jejich jména a z druhé strany pak vypište, co jsou vlastenecké básně. 
Na třetí straně si připomeňte druhy rýmu a co je to metafora nebo personifikace.
Čtvrtá strana obsahuje úkoly k básním, které přikládám zde. Na otázky odpovězte písemně do sešitu.

Středa a čtvrtek 10. - 11. 6.

1) Otevřete si prezentaci Souvětí. Na první straně si zopakujte určování vedlejších vět příslovečných. Postup je stále stejný - najděte věty hlavní a vedlejší, zeptejte se na vedlejší větu a určete její druh. Správnost zkontrolujte v řešení na straně druhé.

2) Poslední letošní téma jsou druhy souvětí. Rozlišujeme dva - souvětí souřadné a podřadné. Souřadné souvětí znamená, že se v něm nacházejí alespoň dvě hlavní věty, které jsou vždy souřadně spojené neboli rovnocenné. V podřadném souvětí jsou všechny věty podřízené jedné větě hlavní. Vysvětlení i s příklady máte na třetí straně prezentace. Pro lepší pochopení se ještě podívejte na toto výukové video

3) Na čtvrté straně prezentace najdete souvětí, vyřešte všechny úkoly pod ním. Všimněte si čárek v souvětí a připomeňte si pravidlo, že vedlejší věty vždy musí být oddělené čárkami z obou stran.

4) Rozbory souvětí dále procvičujte dle zadání v tomto pracovním listu. Tentokrát už máte za úkol doplnit čárky sami.

Pondělí a úterý 8. - 9. 6.

1) Z druhů vedlejších vět zbývá projít si VV příslovečné. Ve větách vždy významově nahrazují příslovečná určení a dělí se stejným způsobem na osm druhů: VV příslovečná místní, časová, způsobová, měrová, příčinná, účelová, podmínková a přípustková. Kliknutím na každý druh vedlejší věty spustíte výukové video. Doporučuji zhlédnout ty druhy VV, u kterých si nejste jisti významem.

2) Otevřete prezentaci Vedlejší věty příslovečné. Po úvodním zopakování všech druhů najdete na druhé stránce přehled spojovacích výrazů, kterými se tyto věty nejčastěji připojují v souvětí. Některé druhy VV příslovečných mají typické spojky, podle kterých je snadno poznáme. Např. spojka "protože" vyjadřuje příčinu, takže vždy uvozuje vedlejší větu příslovečnou příčinnou. Tyto dvě strany opište do sešitu.
Na třetí straně vás čeká procvičování. Začněte určením vět hlavních a vedlejších v každém souvětí. Všechny VV jsou příslovečné, určete jejich druh. Všímejte si spojovacích výrazů. Poté zkontrolujte podle řešení na čtvrté straně.

3) Na stránkách Učírny si ještě jednou projděte všechny druhy vedlejších vět i s otázkami a typickými příklady. Najdete mezi nimi i VV doplňkovou, přečtěte si ji, ale podrobněji se na ni podíváme až v devítce. Pod přehledem máte cvičení, které vyřešte a vaše odpovědi vyhodnoťte.

Pátek 5. 6.

Sloh

Hodnoticí výrazy

Poslední slohové téma věnujeme hodnoticím výrazům, tedy slovům s nějakým hodnoticím významem. Setkali jsme se s nimi již v souvislosti se slohovým útvarem úvaha, protože ta vyžaduje použití vlastních názorů, postojů a hodnocení. Jak pracovat s hodnocením, abychom to nepřehnali a náš projev zůstal srozumitelný a kultivovaný? Zjistěte ve výukovém videu.

V tomto cvičení pracujte s hodnoticími slovy, která jsou použitá nevhodně. Nejprve je v textu najděte, pak je nahraďte lepšími. Pracujte podle zadání.

Středa a čtvrtek 3. - 4. 6.

1) Druhy přívlastků zkontrolujte podle řešení.

2) Procvičte pravopis v této doplňovačce. Doplňujte chybějící písmena i čárky do vět.

3) Podívejte se na video Vedlejší věta přísudková a Vedlejší věta přívlastková.
K Vv přísudkové ještě jednu poznámku: V hlavní větě kromě sponového slovesa bývá často ukazovací zájmeno, které ale není větným členem, pouze ukazuje na to, co je vyjádřeno vedlejší větou. Např.: Nejsem takový, jak si myslíš. Hlavní věta "Nejsem takový" obsahuje sponové sloveso "nejsem" a zájmeno "takový", které není přímým nositelem významu, pouze odkazuje na druhou část přísudku - vedlejší větu přísudkovou.
Vv přívlastková vždy závisí stejně jako přívlastek na podstatném jménu, které často bývá na konci řídicí věty, za kterou následuje věta přívlastková.

Oba druhy vedlejších vět procvičte v učebnici na str. 103 cv. 4a). V každém souvětí najděte větu hlavní a vedlejší, u vedlejší určete, o jaký druh se jedná.

Pondělí a úterý 1. - 2. 6.

1) Ještě jednou si zopakujeme druhy přívlastků. Vyplňte tento pracovní list. Pracujte podle zadání.

2) Věty vedlejší

Věta vedlejší má v souvětí stejnou funkci jako ve větě větný člen. Můžeme je vzájemně nahrazovat. Ve větě "Zeptal se nás na cestu do centra." můžeme rozvitý větný člen "na cestu do centra" nahradit vedlejší větou: "Zeptal se nás, jak se dostane do centra." Pokud chceme z větného členu vytvořit vedlejší větu, musíme doplnit přísudek a přidat spojovací výraz. Postupovat lze také obráceně - vedlejší větu zkrátit na větný člen. 
Procvičte si tuto dovednost na první straně prezentace Vedlejší věty
Na druhé straně nejprve v souvětích určete větu hlavní a vedlejší. U každého souvětí zformulujte otázku, ve které se pomocí hlavní věty zeptáte na větu vedlejší. Otázky jsou stejné, jak je známe z určování větných členů a jsou hlavní pomůckou k určení druhu vedlejší věty. Až budete mít hotovo, projděte si správné řešení na třetí straně.

3) Než se pustíte do cvičení na čtvrté straně prezentace, podívejte se na výuková videa Vedlejší věta podmětná a Vedlejší věta předmětná. Pokud je vám jasné, jak poznáme větu podmětnou a předmětnou, podívejte se na 4. stránku. Z každého souvětí máte zadanou větu hlavní, místo teček vymyslete vhodnou větu vedlejší. 3. a 5. věta jsou vedlejší věty přísudkové, o těch uslyšíte příště. Zbylé věty jsou buď podmětné nebo předmětné - zeptejte se na ně a rozlište, o jaký druh vedl. věty se jedná.

Pátek 29. 5. 

Literatura

Jsme v polovině 19. století v Čechách. Vůdči osobností celé jedné generace spisovatelů se stal Jan Neruda. Víte, kde v Praze najdete Nerudovu ulici? Pokud ne, najděte ji na mapě. Neruda v ní se svými rodiči bydlel, tehdy se ovšem jmenovala Ostruhova. V Domě U Dvou slunců provozoval jeho otec trafiku.

Neruda začal brzy psát do novin a u novinařiny zůstal do konce života. Rád komentoval kulturní a společenské události pražského života, uměl na čtenáře přenášet humor. Zvláště jeho fejetony byly velmi oblíbené.

Prohlédněte si fotky v této prezentaci. Na první straně Jan Neruda, vpravo dole se svou první láskou Annou Holinovou, na druhé straně Dům U Dvou slunců, vpravo detail domovního znamení. 
Nejznámějšími literárními díly jsou Písně kosmické a Povídky malostranské.

Písně kosmické nadšeně oslavují nekonečnost vesmíru, krásu kosmických těles a lidskou touhu po poznání. Pohyb hvězd a planet autorovi připomíná lidské osudy, celý vesmír je polidštěný. Téma vesmíru se někdy propojuje s vlasteneckými verši, jak se můžete přesvědčit v básni na poslední straně prezentace. Malé hvězdičky básnikovi připomínají malý český národ, který je ale stejně jako ony v jádru pevný a odolný.

Povídky malostranské jsou prozaickým dílem. Obsahuje soubor příběhů, které Neruda sepsal na základě vlastních vzpomínek na dětství a dospívání v prostředí Malé Strany. Vyznačují se pečlivou a podrobnou charakteristikou hlavních postav, které sám Neruda znal a potkával. Podívejte se na filmové zpracování některých povídek, doporučuji např. Přivedla žebráka na mizinu a Hastrman.

Středa a čtvrtek 27. - 28. 5.

1) Projděte si řešení k cvičení na druhy přívlastku a zkontrolujte s vlastním. V prvním úkolu jsem šipkami vyznačila i závislosti, abyste viděli, na kterém podstatném jménu daný přívlastek závisí. To je jen pro vaše lepší pochopení, sami šipky dělat nemusíte.

2) Dnes si zopakujeme určování vět hlavních a vedlejších v souvětí a jaká pravidla interpunkce s tím souvisí. V učebnici na str. 98 a 99 si přečtěte text v žlutých rámečkách a opište jej do sešitu.
Pro větší názornost si otevřete tuto prezentaci. Zamyslete se nad úkolem na první straně. Rozdělení jednotlivých vět v souvětí si prohlédněte na druhé straně. V druhém souvětí vidíte, že věta nemusí vždy tvořit jeden celek, ale může být rozdělena na více částí.
Označení vět hlavních a vedlejších v těchto souvětích najdete na třetí straně. Každé souvětí musí obsahovat alespoň jednu větu hlavní. V prvním souvětí jsou obě věty hlavní, v druhém souvětí je jedna hlavní, jedna vedlejší. Ke zkratkám "H" a "V" přidáváme také čísla. První velké číslo označuje, kolikátá věta v souvětí to je. Druhé malé číslo za písmenem označuje pořadí vět hlavních nebo vět vedlejších v souvětí. Např. "2V1" znamená, že se jedná o celkově druhou větu souvětí a první větu vedlejší. 
Věta hlavní vždy funguje samostatně, nezávisle na ostatních větách. Takže první souvětí můžeme rozdělit na dvě věty jednoduché (Pospěš si. Nezapomeň vzít s sebou peníze a klíče.), v druhém souvětí můžeme ponechat samotnou větu Z domu právě vyšel člověk. 
Věta vedlejší je vždy závislá, takže se na ni jinou větou ptáme, např. "Z kterého domu právě vyšel člověk?"

3) Než se pustíte do souvětí na čtvrté straně prezentace, zkuste si určování vět v tomto cvičení. Kliknutím na šipku vpravo dole se přesunete na pokračování. U všech vět v souvětí určete, zda jsou hlavní nebo vedlejší a označte je čísly. Správnost zkontrolujte pod lupou - lupu chytněte myší a přesuňte na šedivá políčka, kde uvidíte řešení.
Teprve teď se vraťte na čtvrtou stranu prezentace a udělejte totéž v zadaných souvětích. Ale pozor, chybí tu čárky, které musíte doplnit sami, o to je to těžší. Proto si nejprve najděte jednotlivé věty podle přísudků (nezapomeňte, že jedna věta může být rozdělena na dvě části), pak teprve určujte věty hlavní a vedlejší. Čárky doplňujte podle pravidla, že každá věta vedlejší musí být oddělena čárkou, pokud je uprostřed, tak z obou stran.
Až budete mít hotovo, podívejte se na pátou stranu, kde uvidíte, jak to má celé vypadat.

Pondělí a úterý 25. - 26. 5.

1) Pokud jste minulý týden nestihli rozvitý přívlastek a přístavek, projděte a dodělejte, co vám chybí. Řada z vás také ještě neposlala vyřešené větné členy. 

2) Otevřete si cvičení na druhy přívlastku. V prvním cvičení označte všechny přívlastky shodné a neshodné (napovím, že jich je celkem sedm), ve druhém cvičení podtrhněte v každé větě rozvitý přívlastek a určete, zda je volný nebo těsný. Podle toho doplňte čárky, kam patří.

3) Podívejte se na výukové video Věta jednoduchá a souvětí. Dozvíte se z něj, jaký je rozdíl mezi větou jednoduchou a souvětím a podle čeho určíte počet vět v souvětích.

4) V tomto cvičení rozlište, zda uvedené věty jsou jednoduché, nebo jde o souvětí (za každou větou klikněte buď na J - v. jednoduchá, nebo S - souvětí). V případě souvětí upravte počet vět v oranžovém obdélníčku - každým dalším kliknutím počet zvyšujete. Neřiďte se čárkami, ale počtem přísudků! Kliknutím na řešení zkontrolujte správnost. Pokud jste vše zvládli a je vám jasný postup, vyřešte stejným způsobem věty v dalším cvičení. Upozorňuji, že v poslední větě se slovesa "žehlili i leštili" považují za jeden několikanásobný přísudek.

Pátek 22. 5.

Literatura

Charles Dickens, Oliver Twist - to jsou jména, o kterých jste už možná slyšeli. První je anglický spisovatel, představitel kritického realismu, druhý je název nejslavnějšího Dickensova románu a zároveň jméno hlavní postavy. 
V románech Charlese Dickense vystupují často děti a zároveň se autor kriticky vyjadřuje k tomu, v jakých poměrech tyto děti vyrůstají a jak se k nim společnost chová. Důvodem bylo Ch. Dickensovi jeho vlastní neradostné dětství. Otec, zadlužený úředníček, který nikdy neuměl zacházet s penězi, skončil nakonec ve vězení pro dlužníky a dvanáctiletý Charles se musel začít živit sám prací v továrně na leštidla. Později si vydělával psaním do novin a časopisů a jeho krátké povídky se staly tak oblíbené, že se pustil do psaní knih. Nikdy při tom nezapomněl na své dětství. Psal o dětech, které se jako on musely protloukat bez domova a rodiny, odkázané samy na sebe.

Román Oliver Twist se stal později předlohou pro divadelní představení i pro filmy. Na jeden z nich se můžete podívat zde. Pusťe si aspoň část, nebo si najděte čas a zhlédněte ho celý. 
Kopíruji i upoutávku k filmu:
"19. století, Londýn. Oliver Twist osiřel v raném věku a nyní musí žít v chudobinci, který řídí odporný pan Bumble. Již tak skromné denní příděly chlapců jsou jeho zásluhou ještě tenčí. Zoufalý, přesto však rozhodnutý, Oliver uprchne a splyne s davy v ulicích Londýna. Nemá v kapse ani penny, je sám."

Další oblíbenou postavou je David Copperfield ze stejnojmenného románu. Stručné shrnutí děje i s úryvky najdete ve vašich učebnicích literatury na str. 134 - 137. Přečtěte si je a porovnejte toto dílo s románem Oliver Twist.

Středa a čtvrtek 20. - 21. 5.

Nezapomeňte do pátku posílat vyřešené větné členy, pokud jste tak ještě neudělali.

Zkontrolujte si pravopis a interpunkci v textu Noční hlídka podle řešení.

Vysvětlíme si, co je to přívlastek volný a těsný a přístavek.

1) Přívlastek volný a těsný
- je to takový přívlastek, který je ve větě rozvitý o další větný člen (nebo větné členy). Takže např. na podst. jménu "dům" závisí přívlastek "postavený", který je dále rozvitý větným členem "na kopci". Vznikne tak rozvitý přívlastek "postavený na kopci". Tento přívlastek je buď do věty volně vložen a můžeme ho z věty vypustit, pak je to přívlastek volný. Nebo je pro význam věty důležitý, je s větnými členy věty těsně spojený, pak je to přívlastek těsný. V písmu oba druhy přívlastku rozlišujeme interpunkcí, přívlastek volný se odděluje čárkami, kdežto těsný ne.

Prohlédněte si tuto prezentaci. Nastudujte oba typy přívlastku na první straně, z druhé strany opište zápis do sešitu.
V tomto cvičení vyhledejte rozvité přívlastky, určete, zda jsou volné nebo těsné a podle toho doplňte čárky. Svoje řešení si hned můžete zkontrolovat použitím lupy pod textem - když ji podržíte myší a táhnete po textu, objevují se vám červeně doplněné čárky a v závorkách za přívlastky zkratky - T jako těsný, V jako volný.

2) Přístavek
Přístavek je speciální typ větného členu. Pro jeho pochopení se nejdřív podívejte na následující výukové video. Vraťte se k prezentaci, ve které na třetí straně najdete popis a příklady přístavku. Celý text opište do sešitu. Přístavek natrénujeme na cvičeních v učebnici. Str. 93 cv. 3 - celé věty opište, podtrhněte přístavky rovnou čarou a doplňte čárky. Vzor: V Praze, hlavním městě České republiky, žije víc než milion obyvatel.
Ústně vyřešte i následující cvičení 4: Na volná místa do vět doplňujte přístavky, které máte v nabídce pod textem. Pozor - jednotlivé přístavky jsou od sebe oddělené středníkem, ne čárkou! Využijte své znalosti hudební historie.

Pondělí a úterý 18. - 19. 5.

1) Pravopisné cvičení - doplňte písmena a čárky do textu.

2) Zopakujte si určování všech větných členů v tomto výukovém videu. Připomeňte si i ostatní druhy příslovečných určení, které ve videu nebyly - Pu příčiny, účelu, podmínky a přípustky. Ve větách v tomto souboru určete všechny větné členy. Vypracovaný úkol mně pošlete na mail do konce týdne.

3) Porovnejte význam těchto dvou vět: Lékař naordinoval tatínkovi nový utišující lék. x Lékař naordinoval tatínkovi nový, utišující lék.
Věty se od sebe liší pouze jedinou čárkou, která je ale důležitá, protože mění význam. První věta vyjadřuje, že tatínek už dříve dostal utišující lék a teď mu lékař dal opět utišující lék, ale jiný. Druhá věta oznamuje, že tatínek dostal nový lék, tentokrát utišující. Z hlediska mluvnice se jedná o rozdíl mezi přívlastkem postupně rozvíjejícím (1. věta) a několikanásobným (2. věta).

Téma přívlastku postupně rozvíjejícího nastudujte zde nebo radši zde (co vám půjde lépe otevřít). Text opište do sešitu. Na další vysvětlení i s příklady se podívejte do učebnice str. 84 - žlutá tabulka. Vypracujte cvičení 1 pod tabulkou. Vypište z textu přívlastky postupně rozvíjející a několikanásobné, určete, o který druh se jedná a doplňte čárky. Vzor (1. věta): končícího zimního dne - Pk postupně rozvíjející (nejde vložit spojka, nejde změnit pořadí přívlastků), čárka není, klidného, tichého jezera - Pk několikanásobný (můžeme vložit spojku - klidného a tichého jezera, můžeme prohodit pořadí - tichého, klidného jezera), musíme doplnit čárku.

Čtvrtek a pátek 14. - 15. 5.

Literatura

19. století ve světové literatuře

Karel Havlíček Borovský nebyl jediný ve světě literatury, kdo se odvážil kritizovat tehdejší poměry. Z potřeby upozornit na nedostatky ve společnosti se vyvinul nový literární směr - kritický realismus
Více si přečtěte v této prezentaci.
Z první strany opište znaky realismu a kritického realismu. Na druhé straně najdete jméno slavného ruského představitele tohoto literárního směru, Nikolaje Vasiljeviče Gogola. Tyto informace také opište. 

Na dalších stránkách si nastudujte dílo. Povídku Plášť (úryvky) z cyklu petrohradských povídek máte v učebnici na str. 132 nebo v této příloze. Přečtěte si ji, do sešitu napište charakteristiku Botičkina a popište, jak se k němu chovalo okolí.
Ze 4. strany prezentace zjistěte obsah hry Revizor (viz odkaz). V příloze na druhé straně si přečtěte ukázku z dramatu Revizor. Písemně vysvětlete, jakým konkrétním způsobem se městečko připravuje na příchod revizora a jaké nedostatky chce policejní ředitel zakrýt a ututlat. Z prezentace si pusťte ukázku z představení této hry, jak ji v současné době uvádí Divadlo na Vinohradech.
Oba odkazy kopíruji i sem: http://ld.johanesville.net/gogol-12-revizor
                                         https://www.youtube.com/watch?v=nEnRJM4W1rw

Středa 13. 5.

1) Jaká jsou správná řešení několikanásobných větných členů a jazykového rozboru, najdete tady.

2) Do vět v tomto cvičení doplňte několikanásobný předmět. Rozvíjejte vždy sloveso v každé větě. Postupujte podle uvedeného vzoru.

3) Prostudujte si prezentaci na doplněk. Informace na 3. stránce opište do sešitu. Zapamatujte si základní charakteristiku doplňku. Více jej budeme procvičovat v 9. ročníku.

Pondělí a úterý 11. - 12. 5.

1) Minulý týden jste trénovali mluvnické pojmy v podobě přívlastků, které jste doplňovali do vět. Jak jste byli úspěšní si zkontrolujte zde.

2) Otevřete si tento soubor. Na 1. straně najdete řešení druhů příslovečných určení.
Na dalších stranách se budeme zabývat tématem několikanásobných větných členů.
Strana 2 - Přečtěte a připomeňte si, které větné členy takto nazýváme a jak je to s psaním interpunkce.
Strana 3 - Ve větách vyhledejte všechny několikanásobné větné členy a podtrhněte je či vypište. Všimněte si, kterými spojovacími výrazy jsou připojené. Někdy se jedná o tzv. zdvojené spojovací výrazy - např. "nejen - ale i", "jednak - jednak" apod.
Strana 4 - Opět hledejte několikanásobné větné členy a navíc doplňujte čárky podle pravidel ze strany 2. Pokud mezi větnými členy není žádná spojka, čárka se píše vždy.
Strana 5 - Vyřešte úkoly k zadané větě. Zopakujte si, co je větný člen holý, rozvitý, několikanásobný.

Středa a čtvrtek 6. - 7. 5.

Literatura

Česká historická próza 2. poloviny 19. století

Už víte, že zakladatelem moderního českého dějepisectví byl František Palacký a že v době počátků národního obrození to mělo obrovský význam. Pokračovatelem Palackého se stal obdivovaný i zatracovaný Alois Jirásek. Přestože jeho dílo bylo zneužito komunistickým režimem a bylo mu vytýkáno idealizování historie, nelze mu upřít, že byl vynikající vypravěč a jeho romány měly v různých dobách velký význam pro národní cítění. Ne nadarmo se u nás stal nejpopulárnějším autorem historické beletrie. Více se dozvíte z tohoto pořadu, ve kterém uvidíte i řadu filmových ukázek natočených na motivy Jiráskových děl.

Dále si přečtěte prezentaci. Informace z 1. a 3. strany opište do sešitu. Na 4. straně najdete podrobněji rozepsaná nejznámější díla i s odkazy na filmové nebo divadelní ukázky.

Sloh

Opět připomínám zadanou slohovou práci, blíží se termín odevzdání.

Pondělí a úterý 4. - 5. 5.

1) Procvičte si pravopis v cvičení z učebnice - str. 45 cv. 3 písemně.

2) Pokračujeme v opakování rozvíjejících větných členů. Nejprve si zkontrolujte cvičení na předmět a příslovečná určení z minulého týdne podle tohoto řešení
Otevřete si prezentaci, ve které na první straně najdete úkol na poznávání příslovečných určení - pouze u podtržených větných členů. Na straně druhé si prostudujte vše, co byste měli vědět o přívlastku. Rozdíl mezi přívlastkem shodným a neshodným spolu s dalšími příklady najdete také v učebnici na str. 80 - žlutá tabulka. 

3) Použití obou druhů přívlastků procvičte na str. 81 v cv. 2 a 3 - stačí ústně. V prvním cvičení najdete ve větě přívlastek shodný a změníte ho na neshodný. Musíte změnit slovní druh (např. z přídavného jména na podstatné jméno - často s předložkou) a také umístění - přívlastek neshodný nebude před, ale až za podstatným jménem. Vzor: Kožené boty jsou vždycky dražší. - přívlastek shodný "kožené", vyjádřený přídavným jménem, změníme na spojení "z kůže", a vznikne věta Boty z kůže jsou vždycky dražší.
Opačně postupujeme u cv. 3. V první větě máme spojení "obyvatelé Krkonoš", kde je neshodný přívlastek "Krkonoš". Přesuneme jej před podstatné jméno a změníme na přídavné jméno - "krkonošští obyvatelé". Pozor na pravopis! V části b) tvoříme z podstatných jmen označujících osoby přídavná jména přivlastňovací, např.: "kamarádka naší Moniky" - "Moničina kamarádka".

4) V učebnici na str. 82 si projděte cv. 4 a pokuste se na vynechaná místa do vět doplnit přívlastky, které tam patří. Zároveň se ukáže, nakolik znáte mluvnické pojmy. Ujišťuji vás, že všechny jste se učili.

Čtvrtek 30. 4.

Sloh

Minulý týden jsem vám zadala slohovou práci. Pokud ji ještě nemáte, tak pište, čas na odevzdání je do 7. května.

Středa 29. 4.

Literatura

Dnes se podíváme na texty, kterými se K. Havlíček Borovský proslavil. V prezentaci, kterou znáte z minulého týdne, si najděte strany 8 - 11 a přečtěte si ukázky epigramů. Jsou to krátké básně, které mají velmi kritický obsah podaný vtipnou formou. Kritika se zaměřuje např. na společenskou nespravedlnost (Demokratský - poddaný vždy všechno odnese za "pána"), zastaralost a zpátečnictví rakouské byrokracie (Etymologický), těžký úděl českých spisovatelů pronásledovaných rakouskými úřady (Zle, matičko, zle!) apod. Tam, kde se v literatuře propojuje kritika s humorem, mluvíme o takzvané satiře

Satiru Havlíček používá i v básních většího rozsahu, z nich máte v prezentaci uvedené dvě: Tyrolské elegie a Král Lávra.

Z filmového dokumentu (můžete si připomenout zde) už víte, že Havlíčka jako nepohodlného novináře deportovala rakouská policie do vyhnanství v Brixenu v Tyrolských Alpách. Přišla si pro něj v noci, aby celou akci, i na tehdejší dobu nezákonnou, utajila. Tyto neblahé životní zkušenosti vylíčil v básni Tyrolské elegie. Přestože elegie znamená žalozpěv, smuteční báseň, Havlíček ji vypravuje s humorem sobě vlastním. V ukázce si přečtěte úryvek, ve kterém se věnuje okolnostem zatčení a odjezdu do vyhnanství. Zmiňuje zde osobu Bacha (Alexandra), který jako ministr vnitra rakouské vlády prosadil Havlíčkovu deportaci. Slova "Bach mi píše jako doktor, že mi nesvědčí v Čechách zdraví, že prej potřebuju změnu povětří" jsou míněna ironicky.

Báseň Král Lávra si přečtěte celou. Pohádkový příběh skrývá kritiku panovníka, jehož oslí uši jsou symbolem hlouposti a omezenosti. 

Projděte si znovu celou prezentaci a vypište z ní do sešitu nejdůležitější informace o životě a díle K. Havlíčka Borovského.

Pondělí a úterý 27. - 28. 4.

1) Minulý týden jste doplňovali koncovky sloves podle pravidla shody přísudku s několikanásobným podmětem. Správnost si zkontrolujte podle Řešení. Totéž trénujte v cvičení 8 z učebnice na str. 91.

2) Na stránkách Učírny si pročtěte výklad k příslovečnému určení a zopakujte všech osm druhů Pu včetně otázek (máte také zapsáno v sešitě z minulého týdne). Pod textem výkladu vyřešte cvičení.

3) Otevřete si tuto prezentaci. Z první strany si zopakujte určování předmětu - z každé věty vypište všechny předměty (jeden předmět na jeden řádek) a u každého určete pád. Nezapomeňte, že předmět vždy závisí na slovesu nebo méně často na přídavném jménu. Proto např. v poslední 7. větě není větný člen "knížky" předmět, protože závisí na větném členu "na koupi", což je podstatné jméno. 

Na druhé straně si přečtěte, na kterých slovních druzích závisí příslovečná určení.

Třetí strana obsahuje věty, ve kterých máte za úkol určit všechny větné členy. Začněte těmi základními, pokračujte vyhledáváním předmětů a příslovečných určení pomocí otázek.

Pátek 24. 4.

Literatura

Jsme v polovině 19. století v Čechách. Národní obrození pokročilo, český jazyk a kultura se vzpamatovaly, přesto situace nebyla dobrá. Minule jsme zjistili, že Božena Němcová zemřela ve velké bídě mimo jiné proto, že její muž Josef Němec, zapálený český vlastenec, měl značné potíže s rakouskými úřady. Ještě více příkoří od rakouské vlády vytrpěl slavný český novinář Karel Havlíček Borovský. Prohlédněte si a přečtěte tuto prezentaci

Podívejte se na výukové video, které vás zajímavým způsobem seznámí s osobností tohoto novináře a spisovatele. Dozvíte se mimo jiné, proč Havlíček neměl rád Rusko a také z jakého důvodu ho rakouská policie deportovala do Brixenu, kde nuceně strávil 3,5 roku svého života. Příští týden se k Havlíčkovi vrátíme, přečteme si něco z jeho díla a uděláme zápis do sešitu.

 Čtvrtek 23. 4.

Sloh

1) Řešení cv. 4 z minulého týdne na vazby sloves:

Nezapomeňte doma slovníčky. Nebudu to dále rozvádět. nebo Nebudu se o tom dále šířit. Musíme si zodpovědět dvě otázky. nebo Musíme si odpovědět na dvě otázky. Přeložte občanský průkaz a pak můžete vstoupit.

2) Otevřete si toto cvičení, které obsahuje dvanáct různých citátů. Rozdělte je podle obsahu do uvedených čtyř kategorií. Dále si jeden z těchto citátů vyberte, zamyslete se nad jeho významem a zpracujte jako úvahu. Připomeňte si, co úvaha obsahuje. Měla by obsahovat vaše myšlenky, názory, hodnocení. Nezapomeňte na řečnické otázky, formulace, které navazují kontakt se čtenářem a vybízejí k zamyšlení. Pro inspiraci si můžete přečíst úvahu O závisti na str. 133 tady a 134 tady.
Úvahu začněte nadpisem, který si vymyslíte. Pod nadpis jako motto opište vámi vybraný citát. Text by měl mít přiměřenou délku - asi 1 strana A4 ručně psaného textu, na počítači může být kratší. Text rozdělte na odstavce. Na úvaze můžete pracovat i příští týden, posílejte na můj mail tycova@santoska.cz do 7. května.
Těším se na vaše práce!

Pondělí - středa 20. - 22. 4.

1) Zopakujeme si určování podmětu a přísudku. Ne všichni v tom máte jasno. Pusťte si a pozorně sledujte tato dvě videa: Přísudek a Podmět. Je potřeba zapamatovat si pojmy, které označují druhy těchto větných členů.

2) V souvislosti s podmětem a přísudkem si připomeneme pravopisné pravidlo, které nazýváme shoda přísudku s podmětem. O co jde, si poslechněte v tomto krátkém videu. Základní pravidlo o shodě procvičte v některé z těchto doplňovaček

V případě, že podmět není pouze jeden, ale jde o tzv. několikanásobný podmět, platí pravidla, která si prohlédněte v této prezentaci. Na druhé straně doplňujte správné koncovky přísudků. Vyhledávejte všechny členy několikanásobného podmětu a řiďte se uvedenými pravidly. K tomu jedno důležité upozornění: Pokud je několikanásobný podmět ve větě až za přísudkem, koncovka slovesa se může řídit pouze podle prvního podmětu, který stojí za přísudkem. Např.: "...doma zůstal__ jen Monika a Milan" - koncovku můžeme doplnit podle shody s podmětem "Milan" (rod M životný) - tedy "zůstali", nebo podle shody s podmětem "Monika" - tedy "zůstala".

3) Prvním rozvíjejícím větným členem, kterému se budeme věnovat podrobněji, je předmět. Na čem závisí, jak se na něj ptáme a čím může být vyjádřen si připomeňte zde. V cvičení pod textem vyhledejte ve větách předměty (v každé větě je jeden, zapisuje se i s předložkou, pokud je jeho součástí) a po vyplnění klikněte na Vyhodnotit. 

4) Větné členy procvičujte na stránkách umimecesky, konkrétně tady. Zaměřte se zatím na podmět, přísudek a předmět.

Čtvrtek a pátek 16. - 17. 4.

Literatura

Termín poslání čtenářských deníků vypršel, někteří už máte splněno, ale řada z vás mi ještě ​nic neposlala. Pokud jste ještě žádnou přečtenou knihu nezapsali, udělejte to a co nejdřív odevzdejte.
Čtěte i nadále, i teď platí splnění tří knih za pololetí. Vzhledem k zavřeným knihovnám netrvám na dodržení povinnosti výběru ze seznamu doporučené literatury, pokud tyto knihy nemáte doma a nemůžete je sehnat. V tom případě čtěte jakékoliv jiné přiměřené vašemu věku a schopnostem.

Dnes zaměříme pozornost na osobnost české literatury 19. století, o níž jste už jistě slyšeli. Božena Němcová - slavné jméno, obdivované dílo a pozoruhodný životní osud. Seznamte se nejprve s nejdůležitějšími fakty o jejím životě a díle v této prezentaci. V bodech udělejte zápis do sešitu.

Abyste získali ucelenější pohled na B. Němcovou a pochopili, proč se jedná o nejvýznamnější českou spisovatelku, podívejte se na dokument Obrazy ze života Boženy Němcové. V dokumentu hledejte odpovědi na otázky: Čím byla B. Němcová ve své době výjimečná? Čím okouzlila tehdejší intelektuální společnost? Pro co ji můžeme obdivovat dnes? Odpověď si promyslete a napište do sešitu.

V dokumentu je zmíněna postava Viktorky z knihy Babička. Příběh o Viktorce patří z celé knihy k nejsmutnějším, ale také k nejznámějším. Viktorka byla vesnická dívka, která se zamilovala do vojáka (v příběhu takzvaný "černý myslivec") a kvůli němu bezhlavě opustila vesnici a svoji rodinu. O jejím dalším osudu si přečtěte v úryvku z Babičky - Příběh Viktorky. Co se Viktorce stalo? Jak chápete věty: "Na postavě její shledal jsem, že je matkou!" "...vidím, že cosi do vody zahazuje, a slyším ji tak divoce zasmát se, až mi vlasy se zježily." "...tomu hned napadlo, co asi do vody hodila - a vskutku tak bylo." "Nevědomost hříchu nečiní."

Úterý a středa 14. - 15. 4.

1) V tomto souboru vám posílám řešení doplňovačky Dávná tma a cvičení na druhy podmětu. Vše si zkontrolujte a opravte chyby. 

Teď už byste měli zvládnout v každé větě najít podmět, přísudek, určit jejich druh, poznat větu jednočlennou. Zkuste to v tomto cvičení na Základní větné členy. Ve větách vyznačte podměty a přísudky. Vedle napište druh podmětu, druh přísudku. Pokud se jedná o větu jednočlennou, napište tuto informaci místo druhu podmětu. Vaše řešení vyfoťte a pošlete na můj mail tycova@santoska.cz do pátku 17. 4.

2) V dalších dnech se budeme zabývat rozvíjejícími větnými členy. Většinou je dobře znáte, jedná se o předmět, přívlastek a příslovečné určení. Nově letos přidáme doplněk. Všechny tyto větné členy rozvíjejí základní větné členy. Mají různé významy, které od sebe odlišíme druhem otázky, jíž se na větný člen zeptáme. Proto bychom si tyto otázky měli pamatovat.

Prohlédněte si tento přehled a opište jej do sešitu. Všechny větné členy si postupně zopakujeme. Na závěr si vysvětlíme doplněk. V učebnici na str. 75 prostudujte v tabulce další informace k větným členům včetně příkladů.

3) Při práci s větnými členy se setkáme s pojmy holý a rozvitý větný člen. Rozvitý větný člen je jeden konkrétní větný člen + další rozvíjející větné členy, které na něm závisí. Např. ve větě U nedalekého potoka už rozkvetly žluté blatouchy. je příslovečné určení místa u potoka rozvité dalším větným členem (přívlastkem) nedalekého, takže rozvité příslovečné určení místa je u nedalekého potoka. Podmět je blatouchy, rozvitý podmět žluté blatouchy.

Holý větný člen je pouze jeden samotný větný člen, ale nikoli vždy jen jedno slovo! Co považujeme za holé větné členy si přečtěte ve žlutém rámečku v učebnici na str. 75 (pod tabulkou). Upozorňuji, že v učebnici používají místo holý v. č. termín nerozvitý v. č.

4) Z textu cvičení 2 na str. 76 (Medvěd brtník) vypište: holý přísudek, rozvité Pum (přísl. určení místa), rozvitý předmět, holý přívlastek. Vyberte vždy jeden příklad z libovolné věty textu.

Středa 8. 4.

Sloh

1) Dnes budeme trénovat správné formulace a rozvíjet slovní zásobu. K tomu potřebujeme tato slohová cvičení. Písemně vypracujte cvičení 4 a 5. V cv. 4 je v každé větě chyba ve spojení slovesa s dalšími větnými členy. Opravu tedy provádíme výměnou slovesa za jiné podobné nebo změnou předložky a pádu větného členu, který se se slovesem pojí. V cv. 5 se pokuste všechny použité tvary slovesa BÝT nahradit jinými slovesy. Někdy stačí prostá výměna slovesa, někdy je třeba větu mírně přeformulovat. Význam musí zůstat zachován.

2) Vyzkoušíme si ještě jedno cvičení na slovesa. Přiřazujte k sobě slovesa, která jsou synonymy, poté klikněte na Řešení a zkontrolujte správnost.

Přeji vám klid a pohodu během Velikonoc, odpočiňte si od školy a hlavně: Buďte zdraví!

Pondělí a úterý 6. - 7. 4.

1) Otevřete si toto pravopisné cvičení. Do textu doplňte vynechaná písmena a také čárky ve větách.

2) Podmět

Zopakujeme si druhy podmětu. Otevřete přílohu Podmět a z první strany opište do sešitu druhy podmětu i s příklady. 

Vysvětlení a další příklady najdete také v učebnici na str. 73. Věnujte pozornost hlavně podmětu všeobecnému, který na první pohled může vypadat jako nevyjádřený, ale na rozdíl od něj neoznačuje konkrétní osoby, ale pouze blíže neurčený okruh osob. Tento druh podmětu se vyskytuje v různých příslovích (Hlavou zeď neprorazíš.), ve větách vyjadřujících pravidla platná pro všechny (S plnou pusou nemluvíme.) nebo ve větách typu V divadle hrají..., V televizi dávají...

Na druhé straně přílohy jsou dvě cvičení. V prvním vždy nejdřív určete přísudek, pak se teprve ptejte na podmět. Uvedené příklady jsou už obtížnější, tak buďte pozorní. V druhém cvičení doplňujte podměty a rozlište, zda jsou nevyjádřené nebo všeobecné. Pozor na souvětí - tam určujete v každé větě podmět zvlášť.

3) Z cvičení 4 na str. 74 si vyberte pět vět. Z každé vypište podmět a přísudek, u podmětu určete slovní druh, kterým je vyjádřen, u přísudku jeho druh.

Pátek 3. 4.

Literatura

Prohlédněte si prezentaci České divadlo.

Do sešitu nadepište: České divadlo v době národního obrození

Z prezentace vypište názvy divadel, která u nás fungovala.

Dále napište, kdo byl J. K. Tyl a názvy jeho divadelních her.

Přečtěte si ukázku ze hry Strakonický dudák a odpovězte na zadanou otázku.

 

Čtvrtek 2. 4.

Dnes se budeme věnovat slohovému tématu z minulého týdne - úvaze.

Jedním z typických jazykových prostředků úvahy jsou hodnotící slova (psali jsme si minule).

Otevřete si přílohu Úvaha. Na první straně je cvičení na slovní zásobu, které se týká právě hodnotících slov. Ke slovům v levém sloupečku přiřaďte slova v pravém sloupečku tak, aby vznikly dvojice slov protikladných (antonym). Vytvořené dvojice napište do sešitu. Mějte na paměti, že dvojice musí obsahovat stejné slovní druhy - dvě přídavná jména nebo dvě příslovce. Pokud si nejste jisti, zkuste přesné významy některých slov vyhledat ve slovníku, např. zde: https://www.nechybujte.cz/slovnik-soucasne-cestiny

Na druhé straně přílohy si přečtěte text úvahy v cv. 2 (začíná na str. 176 dole, pokračuje na vedlejší straně).
V textu vyhledejte (stačí ústně): a) řečnické otázky
                                                b) formulace, kterými autor navazuje kontakt se čtenářem (např. "Zkuste tuhle povrchní představu trochu rozvést..." - použití slovesného tvaru v 2. osobě množného čísla)

Napište do sešitu krátké zamyšlení (5 - 8 vět), do kterého historického období byste se chtěli vrátit, pokud byste měli tu možnost, a proč?

 

Středa 1. 4.

V příloze máte opět ke kontrole řešení vět jednočlenných a dvojčlenných.

K rozboru věty potřebujeme jako základní dovednost určit přísudek a podmět. Už jste to dělali mnohokrát, takže si to jen zopakujeme a připomeneme si pojmy, které si v této souvislosti máme pamatovat.

Přísudek

Hledáme-li přísudek, potřebujeme nejdřív najít sloveso, které není v infinitivu. Ne vždy má toto sloveso jasný význam, některá ze sloves jsou takzvaně neplnovýznamová.
Otevřete si druhou přílohu a podívejte se, která slovesa to jsou a jak je dělíme.
Podle toho, z kterých slov se přísudek skládá, rozlišujeme různé druhy přísudku. Jejich názvy a příklady najdete na druhé straně přílohy. Obě strany přílohy si opište do sešitu.
Pokud vám ještě něco není jasné, prohlédněte si v učebnici tabulku na str. 72 - 73, ve které najdete vysvětlení a další příklady.​

 

Pondělí - úterý 30. - 31. 3.

V příloze přikládám ke kontrole vyřešené slovní druhy.

1) Pojďme si trochu zopakovat pravopis, ať ho úplně nezapomeneme.

Tady najdete pravopisná cvičení rozdělená podle jevů nebo ročníků:

http://cestina.diktaty.cz/?fbclid=IwAR3mXLZtj7MozHruERRsdtSqmPv4aZFZtR9byDe8isHvcf1pGyx1GtvAmv8

Můžete procvičovat to, co nejvíc potřebujete, nebo zkusit cvičení pro 8. roč. Když budete chtít, po vyplnění můžete svůj výsledek poslat na můj mail. Tuto možnost najdete vždy pod konkrétním cvičením.

2) V následujících dnech se budeme věnovat stavbě vět.

Jaký je základní stavební kámen věty? Bez čeho věta nevznikne?

Každá věta musí obsahovat přísudek. Pokud něco vypadá jako věta, ale nemá přísudek, říkáme tomu větný ekvivalent (např. Pozor!)

Většinou má věta kromě přísudku i podmět. Takové větě říkáme dvojčlenná - má dva základní větné členy (např. Karel spí.) Pokud je podmět nevyjádřený, pořád je to věta dvojčlenná (např. Jsme doma.)

Někdy věta nemá žádný podmět, nelze se na něj ani zeptat. To je věta jednočlenná (např. Venku prší.)

V učebnici na str. 66 - 67 si projděte další příklady v tabulce. Místo věta dvojčlenná tu používají "věta s podmětem", místo věta jednočlenná "věta bez podmětu".

V následujícím textu Rytířský turnaj vyhledejte několik příkladů na věty jednočlenné, dvojčlenné a větné ekvivalenty.

3) V druhé příloze (Věty) určete u vět, zda jsou jednočlenné nebo dvojčlenné. Začněte vždy určením přísudku, pak se zkuste zeptat 1. pádem na podmět a teprve pak budete vědět (možná).

 

Pátek 27. 3.

Sloh - úvaha

1) Přečtěte si ve žlutém rámečku v učebnici na str. 154, jaké jsou hlavní znaky slohového útvaru úvaha.

Zapište do sešitu:

Úvaha - zamyšlení nad určitým problémem (většinou jde o aktuální společenský problém). Autor vyslovuje své názory a postoje, ke kterým dochází na základě svých zkušeností a logického úsudku.

Jazykové prostředky: hodnotící slova (např. složitý, vynikající, bezvýznamný)

                                řečnické otázky - mají upozornit na problémy, autor neočekává odpověď

                                zvolací věty (Ale nebuďte smutní!)

                                výzvy k zamyšlení (Položme si otázku ...)

2) Přečtěte si kteroukoli z úvah uvedených v učebnici na str. 153 - 157. Hledejte v textu znaky úvahy a typické jazykové prostředky.

 

Středa - čtvrtek 25. 3. - 26. 3.

1) Podle řešení v příloze si zkontrolujte cvičení na částice a citoslovce.

2) V další příloze najdete cvičení na slovní druhy. Ve všech větách určete u každého slova slovní druh - stačí číslicí, jak jste zvyklí.

3) Zápor

Zamyslete se nad významem těchto dvou vět:

Všichni mě neposlechli. x Ne všichni mě poslechli.

Význam vět se liší. V první větě je použitý větný zápor - záporka ne- se připojuje ke slovesu a popírá platnost celé věty. Druhá věta obsahuje členský zápor - záporka stojí samostatně před jedním větným členem.

V češtině existuje ještě slovní zápor - slova, která začínají záporkou ne- (kromě sloves), např. nehezký, neštěstí.

Porovnejte tyto dvě věty:

Ale on ti říká pravdu. x Ale on ti neříká nepravdu.

Určitě jste zjistili, že věty mají stejný význam. Pokud v jedné větě použijeme zápor větný i slovní, oba zápory se vyruší a celkový význam je kladný. 

Zápis do sešitu:

Z učebnice na str. 69 opište žlutý rámeček, z následující strany 70 opište prvni dva rámečky (třetí už ne).

Na str. 72 vypracujte cvičení 11 a 12 podle zadání. Malá nápověda ke cv. 11 - kombinujte zápor větný a slovní, např.: Je mi sympatický. - Není mi nesympatický.

Pondělí - úterý 23. 3. - 24. 3.

Částice

V učebnici na str. 62 si ve žlutém rámečku přečtěte, co vyjadřují částice.
Otevřete si přílohu a na první stránce si projděte další příklady užití částic a jejich různé významy.
Vyřešte cvičení na druhé stránce přílohy. Obsahuje dvojice vět, v nichž jsou stejná červeně vyznačená slova - jednou s významem částice, podruhé jako jiný slovní druh. V tom případě určete, o jaký sl. druh se jedná.
Např.:  Právě on nám nemá co vytýkat! - Právě - částice x Právě jsme se vrátili domů. - Právě - kdy? - příslovce
Věty buď přepište do sešitu, nebo vytiskněte a k vyznačeným slovům doplňte slovní druhy.

Citoslovce

Opět si nejdřív přečtěte vysvětlení v učebnici na str. 64. 
Písemně vypracujte na stejné straně cvičení 2. Doplňujte citoslovce, která se do vět významově hodí. Při psaní vět věnujte pozornost doplnění čárek. Kdy se citoslovce oddělují čárkami a kdy ne, jste se dozvěděli ze žlutého rámečku.
Při přemýšlení nad vhodnými citoslovci vám může pomoci druhá příloha.   

Pátek 20. 3.

Literatura - Karel Hynek Mácha: Máj

Pozorně si přečtěte prezentaci v příloze. Splňte zadané úkoly.

Do sešitu udělejte výpisky tak, abyste podle nich dokázali odpovědět na následující otázky:
Proč řadíme Máchu k romantickým spisovatelům?
Z jakých částí se skládá báseň Máj? Jaký je stručně její děj?
Které básnické vyjadřovací prostředky Mácha použil? Uveďte příklady. 

Středa - čtvrtek 18. - 19. 3.

Spojky

1) Připomeňte si, jaký význam mají spojky, přečtěte si v učebnici na str. 57 vysvětlení ve žlutém rámečku.
Dále si přečtěte ze stran 55 - 56 text Měl Indiana Jones skutečné předchůdce? ​a všimněte si vyznačených spojek. Do sešitu vypište 5 příkladů, kdy spojka spojuje větné členy, a 5 příkladů, kdy spojuje věty v souvětí.
Např.: archeolog a dobrodruh​ - spojka spojuje větné členy
           Ačkoli je to fiktivní postava, měla skutečné předchůdce.​ - spojka ačkoli spojuje věty

​2) Písemně vypracujte cv. 3a) na str. 58. Na prázdná místa ve větách vždy doplňte spojku a větný člen tak, aby vznikl několikanásobný větný člen. Pokaždé použijte jinou spojku.
    Např.: Byly tam hluboké strže, do kterých se nedalo sejít ani slézt.
    ! 
Věnujte pozornost čárkám.

3) ​​Spojky souřadicí a podřadicí

Do sešitu opište obsah žlutého rámečku na str. 58. 
Zapamatujte si, že souřadicí spojky spojují věty nebo větné členy, které jsou souřadné, neboli vzájemně rovnocenné (mají ve větě stejné postavení, jako např. dvě věty hlavní).
Proti tomu spojky podřadicí připojují větu závislou (vedlejší) k větě řídicí.
Není nutné umět tyto spojky zpaměti, ale velmi to usnadňuje určování vět hlavních a vedlejších.

​4) V připojené příloze doplňujte do vět vhodné spojky podle významu (vybírejte z nabídky). Doplňte interpunkci. Nezapomeňte na pravidlo, že čárka se nepíše před spojkami a, i, ani, nebo.

Pondělí - úterý 16. - 17. 3.

Předložky původní a nepůvodní

V učebnici na str. 54 si přečtěte žlutý rámeček a nastudujte rozdíl mezi předložkami původními a těmi, které vznikly z jiných slovních druhů.
Text v rámečku opište do sešitu.
V příloze najdete cvičení na doplňování nepůvodních předložek do textu - vytiskněte a vyplňte nebo opište do sešitu.

Pátek 13. 3.

Literatura - téma K. J. Erben

V příloze najdete zápis do sešitu, dopište si, co vám chybí.

Přečtěte si celou baladu Vodník (druhá příloha). Do sešitu zapište stručný děj. Jakého provinění se postavy v této baladě dopustily a jaký trest následoval? Odpověď napište do sešitu.

Čtvrtek 12. 3.

Předložky 

Učebnice str.  52 - přečíst text se žlutým podkladem. 
Písemně:
str. 51 cv. 2 - vypsat spojení předložky se jménem a určit pád. Např.: před námi - 7. pád
str. 52-53 cv. 6a) - text opište a doplňte předložky s/se, z/ze.

Středa 11. 3.

Zopakovat stupňování příslovcí, třeba zde: http://www.ucirna.cz/cestina/prislovce_stupnovani.php
Písemně do školního sešitu z mluvnice:
str. 50 cv. 5a) 
str. 50 cv. 2 - určovat slovní druhy vyznačených slov
str. 50. cv. 4 - vyznačená slovní spojení nahradit příslovcem stejného významu - např.: Podíval se na mě a mlčel. - Podíval se na mě mlčky.