Informace pro zájemce o dobrovolnou docházku do školy po 25. 5.

Publikováno: 11. 5. 2020 Autor(ka): Martina Říhová

Vážení rodiče a milí žáci, 

od 25. 5. bude umožněn vstup do školy a vzdělávání žákům 1. - 5. ročníku a přípravné třídy, jejichž zákonní zástupci projeví zájem. Tento zájem budeme zjišťovat 11. - 15. 5.

Informace pro zájemce o dobrovolnou docházku do školy po 25. 5.

Vaše děti můžete přihlásit vyplněním přihlášky a zasláním třídnímu učiteli nejpozději do 15.5. na dopolední vzdělávání, oběd (teplý, nabídka pouze jednoho jídla) a též na odpolední pobyt. Ranní nástup do školy bude 7:40 - 8:00, je nutno počítat s pobytem ve škole v rouškách (až na výjimky kolem stravování), konec odpoledního pobytu bude v 16:00. Rodiče budou ráno končit svůj doprovod na chodníku před školou a nebudou vstupovat ani do vstupní haly školy.
Podrobnější informace včetně rozdělení dětí do skupin obdržíte v příštím týdnu.

Cesta do školy a ze školy

Při cestě do školy a ze školy se na žáky vztahují obecná pravidla chování stanovená krizovými opatřeními, zejména:

 • Zakrytí úst a nosu ochrannými prostředky (dále jen „rouška“). 
 • Dodržení odstupů 2 metry v souladu s krizovými nebo mimořádnými opatřeními

Vstup do budovy školy 

Vstup do budovy školy je umožněn pouze žákům. Všichni žáci nosí ve společných prostorách roušky. Každý žák bude mít s sebou na den minimálně 2 roušky a sáček na uložení roušky. Škola je oprávněna vymezit prostory, ve kterých se žáci mohou pohybovat. Žák je povinen dodržovat stanovená hygienická pravidla; jejich opakované nedodržování, po prokazatelném upozornění zákonného zástupce žáka, je důvodem k nevpuštění žáka do školy, resp. k vyřazení žáka ze skupiny či přípravy. Při vstupu do budovy si žáci vydezinfikují ruce a odevzdají čestné prohlášení o neexistenci příznaků virového infekčního onemocnění. Skříňky budou mimo provoz, žáci se přezouvají před třídou.

Ve třídě

Neprodleně po přezutí, popřípadě po příchodu do třídy, musí každý použít dezinfekci na ruce. Doporučuje se i předchozí umytí rukou (důkladně 20 až 30 sekund vodou a tekutým mýdlem). Je nezbytné dodržet zásadu jeden žák v lavici ve třídě. V průběhu pobytu ve třídě nemusí žáci ani pedagogičtí pracovníci nosit roušku, pokud je zachován rozestup 2 metry (nejméně 1,5 metru). Pokud dochází k bližšímu kontaktu (např. při skupinové práci), musí se roušky nosit i ve třídě.  Při sejmutí si každý žák ukládá roušku do sáčku. Žáci si po každém vzdělávacím bloku vydezinfikují nebo umyjí ruce ve své třídě. Škola vede evidenci o docházce žáků do školy.

Vzdělávací aktivity žáků

 • Základní škola zajišťuje vzdělávací aktivity pro kmenové žáky své školy, kteří plní povinnou školní docházku.
 • Vzdělávací aktivity jsou organizovány pravidelně každý pracovní den.
 • Je zcela v kompetenci ředitele školy rozhodnout o tom, jaké vzdělávací a zájmové aktivity a v jakém
 • rozsahu budou realizovány. Vzdělávací aktivity jsou rozděleny na dopolední a odpolední část. Cílem
 • dopolední části je zajistit vzdělávání žáků v obsahu, který škola realizuje v rámci vzdělávání na dálku.
 • Obsah vzdělávání dopolední části vychází ze vzdělávacího obsahu ŠVP školy. Jedná se především o hlavní vzdělávací obsah, který je žákům zadáván i formou vzdělávání na dálku. Cílem odpolední části je zajistit zájmové vzdělávání žáků. Obsah vzdělávání odpolední části přiměřeně vychází ze vzdělávacího obsahu ŠVP školní družiny.
 • Ranní družina není poskytována.
 • Vždy je nezbytné přizpůsobit metody a obsah vzdělávacích a zájmových aktivit složení konkrétní školní skupiny, jak vzhledem k věku žáků, tak úrovni jejich vědomostí, znalostí a dovedností.
 • Obsah a formu všech vzdělávacích a zájmových aktivit je nutno volit tak, aby byla zajištěna hygienická
 • a epidemiologická opatření.
 • Škola vede evidenci o docházce žáků do skupin. V případě nepřítomnosti žáka delší než 3 dny, žádá škola informaci od zákonného zástupce o důvodech nepřítomnosti a o tom, zda bude žák nadále do skupiny docházet. Absence se nezapočítává do absence uváděné na vysvědčení žáka.
 • Výuka tělesné výchovy v běžné podobě, včetně plavání, není možná.
 • Aktivity mimo areál školy nejsou možné.
 • Začátek a konec vzdělávacích aktivit během dne stanoví ředitel školy. Začátek se stanoví obvykle
 • na dobu, kdy za běžných podmínek začíná dopolední vyučování. Konec aktivit stanoví ředitel školy
 • s přihlédnutím k personálním možnostem, pokud je to možné minimálně do 16 hodin (to nevylučuje
 • vyzvednutí dítěte v dřívějších odpoledních hodinách)