Zápisy pro školní rok 2021/22

Hledáte tu nejlepší školu pro svého budoucího prvňáčka?

A víte, že ji máte kousek od domu?

ZŠ U Santošky navazuje na to nejlepší ze své 120 let dlouhé historie! Na co se u nás můžete těšit?

 • Erudovaný pedagogický sbor pečující o zdravé klima školy
 • Respekt k individualitě žáka
 • Úzkou spolupráci školy s rodinou 
 • Tripartity – schůzky pro každého žáka individuálně: učitel - zákonný zástupce - žák
 • Výuku anglického jazyka již od první třídy, od třetí třídy s rozšířenou hodinovou dotací
 • Týden s Edisonem - intenzivní angličtina se studenty cizinci, rodilý mluvčí ve vyšších ročnících 
 • Moderně zařízené učebny vybavené interaktivními tabulemi
 • Vlastní víceúčelové hřiště s umělým povrchem a další školní hřiště na Nikolajce
 • Pestrou nabídku kroužků všech druhů
 • Školní parlament, Klub mladého diváka a projekty
 • Mnohé kulturní a sportovní akce, školy v přírodě, lyžařský výcvikový kurz

Zápisy k povinné školní docházce pro školní rok 2021/2022 budou poprvé probíhat na naší MČ elektronicky, a to přes aplikaci Zápisy do ZŠ. 

Vydávání žádostí

15. 3. 2021 - 11. 4. 2021

Žádost o přijetí dítěte k základnímu vzdělávání (dále též jen "žádost") je možné získat dvěma způsoby v období vydávání žádostí:

A. Vyplnění elektronického formuláře a vytištění žádosti

Na internetové adrese:
https://zapisdozs-praha5.praha.eu/

B. Vyplnění formuláře žádosti na Odboru školství 

Vyplnění přihlášky na ÚMČ Praha 5, Odboru školství:

ÚMČ Praha 5 – odbor školství, nám. 14. října 1381/4, 150 22 Praha 5

1. patro, č. dv. 115 – Olivie Zemanová, tel. 257 000 303

1. patro, č. dv. 115 – Marcela Dočkalová, tel. 257 000 188

1. patro, č. dv. 117 – Lucie Marešová, tel. 257 000 459

Vzhledem k vyhlášenému nouzovému stavu pouze po předchozím telefonickém objednání.

Důležité informace:

Do kolonky Poznámka uveďte, zda se hlásíte i na jinou základní školu a kterou z nich preferujete. Dále zde můžete uvést kamaráda/ku se kterým/ou by vaše dítě rádo chodilo do třídy. Nebo upozornit na speciálně vzdělávací potřeby dítěte.

Po vygenerování žádosti o přijetí získáte jedinečný číselný identifikátor, který zajistí anonymitu dítěte.

Pokud si žádost vytisknete sami doma, nemusíte v této fázi ZŠ ani Odbor školství kontaktovat.

Pokud nemáte přístup k internetu a chcete žádost získat , kontaktujte ve dnech 15. 3. – 11. 4. 2021 Odbor školství viz bod B nebo školu.

Vyplňování žádosti věnujte náležitou pozornost – vyplňte správně všechny povinné údaje (V případě více jmen nebo víceslovného příjmení všechna jména apod.).

Pro získání žádosti některým z výše uvedených způsobů musíte znát číslo zdravotního pojištění dítěte, které je uvedeno na průkazu jeho zdravotního pojištění.

Nastavení internetového prohlížeče
Pro bezproblémové vydání a tisk žádosti, doporučujeme použít internetový prohlížeč Internet Explorer (od verze 10), Chrome, Opera, Safari a další. V prohlížeči nesmí být zakázaný javascript a cookies soubory. Pokud se vám vyplnění žádosti nedaří, zkuste použít jiný internetový prohlížeč, než obvykle používáte.

Příjem žádostí - 13. 4. 2021 - 14. 4. 2021

Vzhledem k epidemiologické situaci bude zápis do ZŠ pro školní rok 2021/22 probíhat bezkontaktně, a to následovně:

Doručení žádosti (s číselným identifikátorem uvedeným v levém horním rohu žádosti) vzhedem k nouzovému stavu proveďte jedním z těchto způsobů:
1. do datové schránky školy (ID schránky: t26tas8)
2. e-mailem s uznávaným elektronickým podpisem nebo poslat poštou
3. vhozením do schránky školy (spodní vchod)
4. osobní podání
: v případě osobního podání žádosti zakonným zástupcem dítěte je nezbytné předem se domluvit s vedením školy

Neúplně či chybně vyplněná žádost, která nebude v termínu stanoveném ředitelkou školy doplněna, je důvodem pro zastavení správního řízení.

V případě normální epidemiologické situace bude zápis probíhat takto (neplatí pro duben 2021):

Do zvolené základní školy odevzdejte vyplněnou žádost s číselným identifikátorem uvedeným v levém horním rohu žádosti. Příjem žádostí probíhá v uvedeném termínu v době od 14.00 do 17.00 hod.

V termínu příjmu žádostí předložte pracovníkovi základní školy tyto doklady:

 • řádně vyplněnou žádost,
 • rodný list dítěte,
 • občanský průkaz zákonného zástupce,
 • doklad o trvalém pobytu dítěte (pokud se liší od trvalého pobytu zákonného zástupce.

Dle ustanovení § 37 odst. 1 školského zákona může zákonný zástupce dítěte písemně požádat do 31. května kalendářního roku, v němž má dítě zahájit školní docházku, o odklad školní docházky z důvodu nedostatečné tělesné nebo duševní vyspělosti dítěte.

 

Přijímací řízení - do 30 dní od zápisu

Po celou dobu řízení můžete na výše uvedených webových stránkách sledovat průběh přijímacího řízení Vašeho dítěte. Sami takto můžete aktivně sledovat, kde je dítě přijato.

Zákonným zástupcům bude dána možnost vyjádřit se k podkladům rozhodnutí, o čemž budou informováni odpovědným pracovníkem ZŠ jedním z níže uvedených způsobů na základě údajů poskytnutých v žádosti:

 • e-mailem,
 • datovou schránkou,
 • písemným doručením.,
 • telefonicky,
 • prostřednictvím SMS.

Uvedené informace se v souladu s ustanovením § 36 odst. 3 správního řádu nebudou týkat zákonných zástupců dětí, které budou k plnění povinné školní docházky na dané škole přijaty.

Proto aby vám neunikly žádně informace ohledně přijímacího řízení, věnujte prosím v těchto dnech pozornost Vaší emailové nebo datové schránce, jejíž adresu jste základní škole poskytli pro komunikaci s Vámi.

Dle ustanovení § 183 odst. 2 školského zákona platí, že rozhodnutí, kterým se vyhovuje žádosti o přijetí ke vzdělávání, se oznamují zveřejněním seznamu uchazečů pod přiděleným jedinečným číselným identifikátorem s výsledkem řízení u každého uchazeče.

O odvolání proti rozhodnutí ředitele(ky) školy o nepřijetí k základnímu vzdělávání rozhoduje krajský úřad, v případě škol na území hlavního města Prahy je Magistrát hlavního města Prahy, Odbor školství, mládeže a sportu.

Odklad povinné školní docházky:

Chcete-li žádat o odklad školní docházky, je třeba v době zápisu podat písemnou žádost o odklad (vygenerovanou v aplikaci Zápis) podepsanou zákonnými zástupci nezletilého žáka a přiložit doporučení příslušného školského poradenského zařízení a odborného lékaře (nebo klinického psychologa).

Pokud máte zájem o přípravnou třídu, vyplňte a odevzdejte zároveň s žádostí o odklad i žádost o přijetí do přípravné třídy.

 

Obvodní pedagogicko-psychologická poradna pro naši školu

adresa: Kuncova 1580/1, 150 00 Praha 5

telefon: 251611803, 251613572

paní psycholožka pro naši školu: Mgr. Eva Žalmánková

Spojení do poradny: Metro B - stanice Stodůlky - po výstupu z metra rovně, za panelovým domem po levé straně odbočit vlevo, dál po pěší cestě až k přechodu pro chodce a dále přímo směr ZŠ Kuncova (velká bílá budova). Přístup do poradny je brankou po levé straně u parkoviště.. Od branky projděte k volejbalovému hřišti, kde je označený vchod zvonkem.

 

Kritéria přijímání k povinné školní docházce
 • dítě s místem trvalého pobytu, v případě cizinců s místem pobytu, v příslušném školském obvodu základní školy
 • dítě s trvalým pobytem na území MČ Praha 5, v případě cizinců s místem pobytu, jehož sourozenec se v základní škole již vzdělává 
 • dítě s místem trvalého pobytu, v případě cizinců s místem pobytu, v dané městské části
 • dítě s trvalým pobytem v jiné MČ Prahy, v případě cizinců s místem pobytu, jehož sourozenec se v základní škole již vzdělává 
 • dítě s místem trvalého pobytu, v případě cizinců s místem pobytu, v jiné městské části hlavního města Prahy
 • dítě s místem trvalého pobytu, v případě cizinců s místem pobytu, mimo hlavní město Praha

V případě, že v jednom z kritérií nebude možné přijmout všechny uchazeče splňující dané kritérium, protože by došlo k překročení kapacity stanovené ředitelem (ředitelkou) školy, bude provedeno losování. K losování dojde mezi všemi uchazeči, které dané kritérium splňují. Losování provede člen školské rady za přítomnosti ředitele školy nebo jím pověřeného pedagogického pracovníka. Losovat se budou registrační čísla, která byla přidělena uchazečům při zápisu do 1. třídy pro příslušný školní rok.

 

Co mám umět a co mám mít před nástupem do první třídy