Zápisy pro školní rok 2020/21

Hledáte tu nejlepší školu pro svého budoucího prvňáčka?

A víte, že ji máte kousek od domu?

ZŠ U Santošky navazuje na to nejlepší ze své 120 let dlouhé historie! Na co se u nás můžete těšit?

 • Erudovaný pedagogický sbor pečující o zdravé klima školy
 • Respekt k individualitě žáka
 • Úzkou spolupráci školy s rodinou 
 • Tripartity – schůzky pro každého žáka individuálně: učitel - zákonný zástupce - žák
 • Výuku anglického jazyka již od první třídy, od třetí třídy s rozšířenou hodinovou dotací
 • Týden s Edisonem - intenzivní angličtina se studenty cizinci, rodilý mluvčí ve vyšších ročnících 
 • Moderně zařízené učebny vybavené interaktivními tabulemi
 • Vlastní víceúčelové hřiště s umělým povrchem a další školní hřiště na Nikolajce
 • Pestrou nabídku kroužků všech druhů
 • Školní parlament, Klub mladého diváka a projekty
 • Mnohé kulturní a sportovní akce, školy v přírodě, lyžařský výcvikový kurz

Zápisy k povinné školní docházce proběhnou v souladu s právními předpisy, ale s upuštěním od některých tradičních postupů. Uskuteční se v termínu od 1. dubna 2020 do 17. dubna 2020.

Vzhledem k mimořádným opatřením vlády k ochraně obyvatelstva v souvislosti s koronavirem a onemocněním COVID-19 situace vyžaduje organizovat zápisy bez osobní přítomnosti dětí ve škole.  Doporučujeme, pokud je to možné, podání přihlášky bez osobní přítomnosti zákonného zástupce dítěte ve škole (datová schránka, email s elektronickým podpisem, email s podepsanými naskenovanými žádostmi a zápisními listy), případně poštou nebo můžete použít označenou schránku na dveřích školy. Email pro zasílání: hrdinova@santoska.cz nebo rihova@santoska.cz . Budeme potřebovat:

 V případě zaslání naskenovaných dokumentů nám originály dodáte po otevření školy.

 

Odklad povinné školní docházky:

Chcete-li žádat o odklad školní docházky, je třeba v době zápisu podat (datovou schránkou, emailem s elektronickým podpisem, emailem s podepsanou naskenovanou žádostí a naskenovanými doporučeními, případně poštou) písemnou žádost o odklad podepsanou zákonnými zástupci nezletilého žáka a přiložit doporučení příslušného školského poradenského zařízení a odborného lékaře (nebo klinického psychologa).

 

Obvodní pedagogicko-psychologická poradna pro naši školu

adresa: Kuncova 1580/1, 150 00 Praha 5

telefon: 251611803, 251613572

paní psycholožka pro naši školu: Mgr. Eva Žalmánková

Spojení do poradny: Metro B - stanice Stodůlky - po výstupu z metra rovně, za panelovým domem po levé straně odbočit vlevo, dál po pěší cestě až k přechodu pro chodce a dále přímo směr ZŠ Kuncova (velká bílá budova). Přístup do poradny je brankou po levé straně u parkoviště.. Od branky projděte k volejbalovému hřišti, kde je označený vchod zvonkem.

 

Kritéria přijímání k povinné školní docházce
 • dítě s místem trvalého pobytu, v případě cizinců s místem pobytu, v příslušném školském obvodu základní školy
 • dítě s trvalým pobytem na území MČ Praha 5, v případě cizinců s místem pobytu, jehož sourozenec se v základní škole již vzdělává 
 • dítě s místem trvalého pobytu, v případě cizinců s místem pobytu, v dané městské části
 • dítě s trvalým pobytem v jiné MČ Prahy, v případě cizinců s místem pobytu, jehož sourozenec se v základní škole již vzdělává 
 • dítě s místem trvalého pobytu, v případě cizinců s místem pobytu, v jiné městské části hlavního města Prahy
 • dítě s místem trvalého pobytu, v případě cizinců s místem pobytu, mimo hlavní město Praha

V případě, že v jednom z kritérií nebude možné přijmout všechny uchazeče splňující dané kritérium, protože by došlo k překročení kapacity stanovené ředitelem (ředitelkou) školy, bude provedeno losování. K losování dojde mezi všemi uchazeči, které dané kritérium splňují. Losování provede člen školské rady za přítomnosti ředitele školy nebo jím pověřeného pedagogického pracovníka. Losovat se budou registrační čísla, která byla přidělena uchazečům při zápisu do 1. třídy pro příslušný školní rok.

 

Co mám umět a co mám mít před nástupem do první třídy